Źródła prawa prac

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa prac - strona 1 Źródła prawa prac - strona 2 Źródła prawa prac - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa pracy c.d. Układy zbiorowe pracy
1994 - możliwe stało się w Polsce zawierania układów zbiorowych pracy, włącznie z administracją (jednak bez pracowników mianowanych). Art. 239 § 3. - stanowi dla kogo nie można zawierać układów zbiorowych pracy Art. 239. § 1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej.
§ 2. Układem mogą być objęte osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści. § 3. Układu nie zawiera się dla: 1) członków korpusu służby cywilnej,
2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania,
3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w:
urzędach marszałkowskich,
starostwach powiatowych,
urzędach gminy,
biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
4) sędziów i prokuratorów.
Poza służbą cywilną regulacją układową można objąć pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kategorie stanowisk : dużej stabilizacji zatrudnienia, niewysokie zarobki - np. służba cywilna.
Dynamiczne, wysokie zarobki, niska stabilizacja, duża odpowiedzialność Układy zbiorowe pracy przydatne dla tych na dole hierarchii - podwyższenie wynagrodzeń Dla pracowników wyższych w hierarchii układy zbiorowe pracy nie będą korzystne. Pracownicy administracji nie nalegają więc na zawieranie układów zbiorowych pracy. Art. 240 § 4 i 5. - ograniczenia Art. 240. § 1. Układ określa:
1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3,
2) wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.
§ 2. Układ może określać inne sprawy poza wymienionymi w § 1, nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.
§ 3. Układ nie może naruszać praw osób trzecich. § 4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych może nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych przepisów. § 5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 4.


(…)

… Rzeczypospolitej Polskiej,
3a) (skreślony),
3b) Sądzie Najwyższym,
4) (skreślony),
5) (skreślony),
6) Biurze Trybunału Konstytucyjnego,
7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka,
8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
8a) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach,
9) Krajowym Biurze Wyborczym,
9a) (uchylony),
10) (uchylony),
12) regionalnych izbach obrachunkowych,
13) Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
14) Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,
4) (uchylony),
4a) Rządowym Centrum Legislacji,
5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz