Zmiany polityki medialnej UE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany polityki medialnej UE-opracowanie - strona 1 Zmiany polityki medialnej UE-opracowanie - strona 2 Zmiany polityki medialnej UE-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany polityki medialnej UE
Polityka medialna w ramach UE jest realizowana od roku 1974. Uznano że media także występują na rynku towarów i usług. W 1974 wyrok ETS uznający media za podlegające pod regulacje odnoszące się `
Polityka audiowizualna i media - oficjalna nazwa działań w ramach UE.
Trzy rodzaje zmian:
-ze względu na planowane korzyści
-ze względu na przedmiot zainteresowania
-za względu na charakter polityki
Polityka medialna UE
-przeciwdziałanie postępującemu procesowi koncentracji na europejskim rynku medialnym
-podniesienie konkurencyjności mediów UE na rynku światowym
Wg Manuela Castellsa - społeczeństwo informacyjne redefiniuje obowiązujący paradygmat. Globalizacja, kryzys państwa narodowego oraz afirmacja tożsamości stanowić mogą czynniki sprzyjające integracji europejskiej.
Poglądy D. McQuaila - media mogą integrować, ale również dezintegrować kontynent; przedstawia on wizję optymistyczną potwierdzającą tendencje integracyjne oraz wizję pesymistyczną, której skutkiem może być np. upadek moralności w społeczeństwie europejskim
Ewolucja w polityce medialnej UE
-Od realizowania polityki medialnej w zakresie mediów audiowizualnych do wszystkich form mediów
-Od koordynacji polityk medialnych państw członkowskich do kreowania własnej polityki medialnej przez UE
Charakter polityki
-media
-własne (Europe by Satellite, europarltv, Euranet, EU Tube)
-sprzyjanie mediom ogólnoeuropejskim (Euro News, Arte)
-finansowanie mediów podejmujących tematykę unijną (EUREKA AUDIOVISUAL, MEDIA, eTen),
-dostarczanie mediom treści (eu4journalists)
-patronat nad agencjami informacyjnymi
-dbałość o upowszechnianie zasad etyki dziennikarskiej
-pomoc nowo powstającym organizacjom dziennikarskim
Polityka medialna UE
-realizowana przez struktury organizacyjne UE na potrzeby UE
-międzynarodowy wymiar
-krajowy wymiar
-krajowe polityki medialne realizowane przez państwa członkowskie w oparciu o wspólne założenia
-międzynarodowy wymiar
-krajowy wymiar
Cel polityki medialnej UE
-budowanie tożsamości europejskiej
-legitymizacja struktur unijnych
-public relations
-publiczny dostęp do informacji unijnych
-europejska przestrzeń publiczna
Międzynarodowy wymiar polityki medialnej UE adresowany jest do:
-państwa kandydujące
-Europejska Polityka Sąsiedztwa


(…)

… o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950)
-deklaracja o wolności słowa i informacji (tzw. Europejska Karta Mediów z 1982 r.)
-Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej (1989)
W UE obowiązują wszystkie akty prawne dotyczące mediów przyjęte w ramach Rady Europy.
W europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności najważniejszy jest art. 10
Inicjatywy jurysdykcyjne UE:
-akty prawne wiążące - traktaty i dyrektywy
-niewiążące - formalnie prawo miękkie, białe i zielone księgi, zalecenia, opinie
Akty wydane przez UE (prawo twarde)
-Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych z 2010 r. - mówi np. o różnorodności form własności; wprowadza kwotę europejską; obowiązek zamieszczanie prawa do odpowiedzi; i masa innych bzdetów...
-Protokół dodatkowy do Traktatu Amsterdamskiego ustanawiającego Unię Europejską z 1997 roku
-dyrektywa komisji 2006/111/WE z 16 listopada 2006 r.
-art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - ochrona odbiorców małoletnich
-dyrektywa 2000/31/EC - o handlu elektronicznym
-pakiet dyrektyw z 2002 roku dotyczący mediów elektronicznych
-dyrektywa Rady i Parlamentu z 1995 roku o standardach transmisji telewizyjnej (o cyfryzacji)
NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM…
… - od 2007 roku
Cele wewnętrzne
-budowa europejskiej przestrzeniu publicznej -budowa społeczeństwa informacyjnego
Cele międzynarodowe
-kształtowanie pozytywnego wizerunku UE w krajach zewnętrznych
-budowa relacji dobrosąsiedzkich
-przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej
-propagowanie demokratycznego stylu życia
Podmioty
-Komisja
-Parlament Europejski
-TS UE
-Rada Unii Europejskiej
-Komitet Regionów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz