Zdarzenie cywilnoprawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenie cywilnoprawne - strona 1 Zdarzenie cywilnoprawne - strona 2

Fragment notatki:

ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE
Pojęcie:
To fakty (okoliczności), z którymi hipotezy norm wiążą określone w dyspozycjach norm konsekwencje cywilnoprawne tj. powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego albo skutki w sferze podmiotowości cywilnoprawnej (np. urodzenie się dziecka powoduje powstanie zdolności prawnej).
Klasyfikacja zdarzeń cywilnoprawnych:
zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu (tj. zdarzenia niezależne od woli ludzkiej: np. upływ czasu, urodzenie, śmierć, pożar) i działania (zachowanie się człowieka, które jest wynikiem jego nieskrępowanej woli; do tej kategorii zalicza się również zaniechanie - powstrzymanie się od działania),
działania dzielą się na czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych oraz czyny.
Wśród czynności zmierzających do wywołania skutków prawnych wyróżnia się: czynności prawne (wraz z ich koniecznym składnikiem jakim jest oświadczenie woli; patrz pkt 3), orzeczenia sądowe, akty administracyjne.
Do zdarzeń cywilnoprawnych zalicza się tylko orzeczenia sądowe o charakterze konstytutywnym (tzw. prawokształtujące). Do tej kategorii zalicza się:
prawomocne orzeczenie stwierdzające obowiązek złożenia oświadczenia woli zastępujące te oświadczenia (art. 64 KC),
orzeczenia wydawane na podstawie szczególnych upoważnieni ustawowych (np. art. 210 i n. KC - kompetencja sądu do zniesienia współwłasności).
Odrębną kategorię (nie zaliczaną do zdarzeń cywilno prawnych) stanowią orzeczenia o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzające jedynie istniejący stan prawny.
Przez akt administracyjny rozumie się jednostronne oświadczenie organu administracji publicznej określające władczo na podstawie ustawy, lub przepisów wydanych z jej upoważnienia, sytuację prawną konkretnego adresata w konkretnej sprawie (np. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości). Akty te mogą samodzielnie powodować powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego (tzw. akt bezpośredni; przykład jak wyżej) lub też stanowić jedynie ich przesłankę (np. zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca). Czynami - które dzielą się na czyny bezprawne i zgodne z prawem - nazywa się te działania, z którymi norma prawna łączy określony skutek prawny niezależnie od tego, czy wola osoby działającej była skierowana na jego wywołanie. Czynami bezprawnymi są wszelkie zachowania (działania i zaniechania) sprzeczne z normą prawną, zasadami współżycia społecznego, a nawet zasadami obowiązującymi w danym zawodzie (np. lekarz - zasady sztuki lekarskiej). Klasycznym przykładem tego typu zdarzeń są delikty (czyny niedozwolone) rodzące deliktową odpowiedzialność za szkodę. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz