Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie i stwierdzenie nieważności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie i stwierdzenie nieważności - strona 1

Fragment notatki:

Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie rozstrzygnięć organów samorządowych. 118. Zatwierdzenie, uzgodnienie , zaopiniowanie rozstrzygnięć organów samorządowych
Gdy przepis prawa uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu JST od zajęcia stanowiska przez inny organ.
To zajęcie stanowiska powinno nastąpić:
- nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia rozstrzygnięcia
- 30 dni w przyp organu stanowiącego ( uchwały) ponieważ działa na sesjach.
Są 3 sposoby współdziałania organu nadzoru i organu JST:
1.zatwierdzenie - ma charakter wiążący dla organu zatwierdzającego 2.uzgodnienie - polega na wspólnym opracowaniu rozstrzygnięcia poprzez przesłanie do organu nadzoru projektu w celu jego uzgodnienia.Uzgodnienie następuje przed podjęciem rozstrzygnięcia natomiast zatwierdzenie po rozstrzygnięciu.
3.opinia - ma charakter niewiążący dla organu decydującego. Jest elementem niezbędnym, ale organ decydujący może przyjąć inne stanowisko niż w opinii zawarty. 130.Stwierdzenie nieważności uchwały jednostki samorządu terytorialnego.  119. Stwierdzenie nieważności uchwały JST Organ nadzorczy organów JST np. wojewoda może zatwierdzić nieważność uchwał lub zarządzeń przedstawianych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub starostę , marszałka i ma na to 30 dni od dnia doręczenia.
Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie to traci prawo samodzielnego stwierdzenia nieważności tych aktów i musi zaskarżyć te akty do NSA Powoduje to wstrzymanie wejścia aktów w życie do momentu wydania orzeczenia przez NSA. W przyp nieistotnego naruszenia prawa przez uchwałę lub zarządzenie, organ nadzorczy nie stwierdza jej nieważności, a jedynie wskazuje , że wydano ją z naruszeniem prawa.Wyjątek: Z chwilą wniesienia przez wojewodę skargi na wydany akt do NSA, organ wydający ten akt ma prawo zaskarżyć decyzję wojewody i na ta skargę wojewodzie nie przysługuje zaskarżenie.
NSA nie może rozstrzygać uchwał, zarządzeń po upływie roku od ich wydania.Za wyjątkiem sytuacji gdy:
1.nie przedłożono organowi uchwały organowi nadzoru w terminie 7 dni 2.dotyczy to także aktów prawa miejscowego formie uchwał lub zarządzeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz