Zatrzymanie rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatrzymanie rzeczy - strona 1 Zatrzymanie rzeczy - strona 2 Zatrzymanie rzeczy - strona 3

Fragment notatki:

ZATRZYMANIE RZECZY I PRZESZUKANIE ( Rozdział 25, Art. 217- 236 ) Organ właściwy do dokonywania czynności ( Art. 235 )
1. w postępowaniu sądowym- sąd
2. w postępowaniu przygotowawczym-
Zasada: prokurator
Wyjątek: ustawa stanowi inaczej.
- Art. 226 )decydowanie o wykorzystaniu dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub zawodową jako dowodów ( który np. zostały znalezione w toku przeszukania )- decyduje sąd ( bo stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia z Art. 178- 181 ). W przypadku tajemnicy lekarskiej decyduje prokurator - konieczność sądowej kontroli postanowienia prokuratora o przejściu depozytu na rzecz Skarbu Państwa ( przepis został uznany za niezgodny z Konstytucją wyrokiem TK z 16.03.2004, ze względu na brak regulacji w tym zakresie ). Forma Postanowienie Zaskarżalność Tak- zażaleniem, przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone ( Art. 236 ). ZATRZYMANIE RZECZY- obejmuje 1. rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie, w tym:
a. korespondencję, przesyłki i wykaz połączeń telekomunikacyjnych lub innych przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, z uwzględnieniem czasu ich dokonania i innych danych związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji ( Art. 218 §1 ).
b. dane informatyczne lub system informatyczny, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w dyspozycji dysponenta lub użytkownika systemu informatycznego, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną ( Art. 236a )
Np. pedofil przechowuje na swoim komputerze filmy pornograficzne. 2. rzeczy podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym ( np. przepadek, nawiązka ) albo roszczeń o naprawienie szkody ( Art. 217 §1 ). Procedura I. zwykła 1. najpierw określony organ wzywa osobę mającą rzecz do dobrowolnego jej wydania . ( Art. 217 §2 a. sąd,
b. prokurator,
c. Policja, inny uprawniony organ, w wypadkach niecierpiących zwłoki.
i. jeżeli dysponuje postanowieniem sądu ( prokuratora ), w którym ta rzecz jest określona- to powinien on tej osobie postanowienie to przedstawić,
ii. jeżeli nie dysponuje postanowieniem sądu ( prokuratora ), bo uzyskanie go- z uwagi na niecierpiącą zwłoki sytuację, nie było możliwe, to
- powinien przedstawić takiej osobie nakaz kierownika swojej jednostki/legitymację służbową,
- niezwłocznie wystąpić o zatwierdzenie zatrzymania, jeśli rzeczy wydano/odebrano,


(…)

… od odebrania ( Art. 220 §3
2. jeśli osoba ta odmawia dobrowolnego wydania, to można przerowadzić jej odebranie ( Art. 217 §5 )
- powinno być dokonane zgodnie z zasadą proporcjonalności ( Art. 227 ), tzn.:
Przykład: policjanci zatrzymali osobę posiadającą narkotyki. Najpierw wzywają ją do dobrowolnego ich wydania, dopiero gdy osoba ta odmawia, mogą dokonać odebrania siłą…
… i 236a
→ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.04.2004 w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji- do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczenia danych informatycznych ( delegacje ustawowa - Art. 218b ).
1. najpierw sąd lub prokurator ( tylko wtedy gdy jest postanowienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz