Zasady postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są " Zasady postępowania administracyjnego, a model wydawania decyzji administracyjnej. Decyzja w znaczeniu organizatorskim, a decyzja administracyjna". Referat porusza zagadnienia wyżej wymienionego tematu.

„Zasady postępowania administracyjnego, a model wydawania decyzji administracyjnej. Decyzja w znaczeniu organizatorskim, a decyzja administracyjna „
Zasady postępowania administracyjnego są to pewne podstawowe normy prawne uznane przez ustawodawcę i wyodrębnione w Kpa. Są one wspólne dla całego postępowania administracyjnego, które organ administracyjny powinien stosować w każdym jego stadium łącznie z innymi przepisami kpa. Nie są to jednak jedynie wskazówki interpretacyjne, ale normy prawne, których naruszenie oznacza naruszenie prawa. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organów administracji wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury. Oprócz zasad ogólnych do postępowania administracyjnego mają także zastosowanie zasady konstytucyjne, a także zasady prawne wypracowane przez doktrynę. Zasady postępowania administracyjnego są to najważniejsze reguły, które wynikają z istoty procesu administracyjnego i determinują jego budowę, przesądzają o modelu postępowania administracyjnego w Polsce. W Kodeksie postępowania administracyjnego wyodrębnić można następujące zasady:
Zasadę praworządności,
Zasadę prawdy obiektywnej,
Zasadę czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu,
Zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu,
Zasadę pisemności,
Zasadę dwuinstancyjności,
Zasadę sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych,
Zasadę trwałości decyzji administracyjnej,
Zasadę szybkości postępowania,
Zasadę nakłaniania do ugody,
Zasadę przekonywania,
Zasadę pogłębiania zaufania do obywateli,
Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli
Proces wydawania decyzji administracyjnych można ujmować przez pryzmat zasad ogólnych KPA, a także poprzez model stosowania prawa - podejmowania decyzji administracyjnej. Jako przyjęty w nauce prawa administracyjnego model stosowania prawa przez organy administracji publicznej i inne organy publiczne, można przedstawić model, w którym wyszczególnione zostały następujące etapy : Ustalenie mocy wiążącej normy prawnej Tzw. `decyzja interpretacyjna' , w znaczeniu psychologicznym, czyli ustalenie właściwego znaczenia normy,
`Decyzja dowodowa', czyli ustalenie stanu faktycznego i wyrażenie jego w języku stosowanej normy,
przełożenie decyzji dowodowej na język normy prawnej
subsumpcja normy prawnej, czyli podciągnięcie stanu faktycznego pod treść normy,
określenie następstwa prawnego.
W odniesieniu do zagadnienia ustalania przez organ administracji publicznej mocy wiążącej normy prawnej, wiążącej się z formułą praworządności, istnieją dwa stanowiska. Pierwsze z nich to stanowisko tradycyjne, wychodzące z założenia, że organ administracji jest związany treścią wszystkich powszechnie obowiązujących i opublikowanych norm prawnych, odnoszących się do danej sprawy bez prawa do oceny mocy wiążącej normy prawnej. W świetle tego stanowiska obowiązkiem organu administracji publicznej jest zgromadzenie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, odnoszących się do danej sprawy, bez zastanawiania się czy te przepisy wiążą, czy też nie. Drugie stanowisko oparte jest na hierarchicznej budowie źródeł powszechnie obowią

(…)

… publicznej współdziałają różne podmioty, a decyzja jest efektem procesu wymiany informacji między różnymi podmiotami, które wnoszą do procesu decyzyjnego nowe argumenty oraz preferencje. Teoria decyzji w coraz większym stopniu uwzględnia podejście systemowe, które ułatwia wyjaśnienie istoty procesów decyzyjnych w warunkach współczesnego społeczeństwa. Pozwala wyjaśnić zależności występujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz