Zasady finansów publicznych 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady finansów publicznych 2 - strona 1 Zasady finansów publicznych 2 - strona 2

Fragment notatki:

Zasada jawności finansów publicznych Ustanawia ją art. 12 ust. 1 u.f.p. Wyjątkiem jest gospodarowanie środkami, których pochodzenie lub przeznaczenie uznane zostało za niejawne. Środkami realizacji tej zasady jest m.in. jawność debaty budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz w Sejmie i Senacie, jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, jawny charakter głosowania nad uchwałami dotyczącymi gospodarowania środkami publicznymi. Do publicznej wiadomości podaje się kwoty dotacji udzielanych z budżetów publicznych i funduszy celowych oraz zbiorcze dane dotyczące finansów publicznych i informacje o wykonaniu budżetu państwa za okresy miesięczne. Ponadto do informacji księgowych, inwentaryzacyjnych oraz kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego mają dostęp radni. Ujawniane są dane dotyczące jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym zostały udzielone dotacje (dofinansowania, umorzenia), w granicach wykorzystania tych dotacji. Obowiązek realizacji jawności finansów publicznych w sferze rządowej spoczywa głównie na Ministrze Finansów, natomiast w sferze samorządowej na zarządzie danej jednostki. Istotne jest, między innymi, ogłoszenie kwoty i relacji do PKB: państwowego długu publicznego, kwoty długu Skarbu Państwa oraz kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Zasada przejrzystości publicznej gospodarki finansowej W aspekcie techniczno-organizacyjnym oznacza klasyfikację, tj. grupowanie dochodów i wydatków według możliwie jednorodnych i zrozumiałych reguł. Takie grupowanie nosi nazwę klasyfikacji finansowej. Polityczny aspekt zasady przejrzystości wyraża się w potrzebie prezentacji zjawisk finansowych w sposób umożliwiający ocenę działalności władzy przez opinię publiczną i parlament. Klasyfikowanie finansów służy nie tylko planowaniu, ale także sprawozdawczości. Podlegają mu przede wszystkim dochody i wydatki publiczne a w pewnych zakresie również przychody i inne środki. Podziały klasyfikacyjne to 1) działy i rozdziały - określają rodzaj działalności oraz 2) paragrafy - określające rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku (oraz środków). Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji dotyczącej obszarów, kategorii i podkategorii wydatków strukturalnych. Szczegółową klasyfikację określa M.F. w rozporządzeniu. Największe znaczenie ma klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych. Zasada planowania publicznej działalności finansowej Planowanie finansowe to określanie źródeł i wielkości czerpanych z nich zasobów pieniężnych, a także kierunków i zakresu finansowania rozmaitych zadań publicznych. Dyrektywny charakter planowania finansowego oznacza, iż budżety, obok aspektu prognostycznego, mają też aspekt prawny, wyrażający się w obowiązku osiągnięcia przewidzianych w budżecie dochodów oraz dokonania wydatków na przewidziane w nim cele. Wykonanie budżetu podlega ocenie oraz odpowiedzialności prawnej i politycznej. Planowanie obejmuje nie tylko ogół dochodów i wydatków państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, ale również jednostek organizacyjnych państwa i samorządu. Dochody umieszczone w budżetach stanowią jedynie prognozę, nie pociągają za sobą konsekwencji prawnych. Natomiast przekroczenie limitu wydatków stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednostki będącymi państwowymi osobami prawnymi, zaliczane do sektora finansów publicznych, sporządzają plany finansowe zgodnie z zasadami przyjętymi m

(…)

… finansowej ma charakter bądź polityczny bądź fachowy. Kontrola polityczna wyraża się w udzieleniu (lub nie) absolutorium przez organ stanowiący, zaś kontrola fachowa jest prowadzona przez NIK lub regionalne izby obrachunkowe. …
…, po ich uchwaleniu (zatwierdzeniu) są wysyłane w ciągu 14 dni do M.F.
Zasada ewidencjonowania operacji finansowych
Celem ewidencjonowania operacji jest możność kontrolowania ich zgodności z planem. Ewidencjonowanie jest prowadzone według zasad rachunkowości właściwej dla finansów publicznych. Zasady te oraz plany kont dla jednostek określa rozporządzenie M.F.
Zasada sprawozdawczości finansowej
Sprawozdawczość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz