Zasada udzielania informacji prawnej stronom

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada udzielania informacji prawnej stronom - strona 1

Fragment notatki:

zasada czynnego udziału strony w postępowaniu art. 10 KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań prawo strony do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań powinno być realizowane przez instytucje uregulowane w KPA - np. organ obowiązany jest do zawiadomienia wszystkich osób będących stronami w sprawie o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądania jednej ze stron
strona może skorzystać ze wspomnianego prawa lub nie, ale obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest stworzenie stronie możliwości skorzystania z tego prawa
strony od wszczęcia postępowania mają prawo do czynnego udziału w sprawie we wszystkich czynnościach związanych z jej wyjaśnieniem, a przed wydaniem decyzji muszą mieć zapewnioną możliwość zapoznania się w wyznaczonym terminie z całym materiałem zebranym w aktach sprawy, z dowodami i z żądaniami zgłoszonymi przez stronę oraz wypowiedzenia się co do kompletności i poprawności ustaleń stanu faktycznego i prawnego sprawy
zasada ta odnosi się tylko do wszelkich dowodów i materiałów bez względu na to, z czyjej inicjatywy są gromadzone - z urzędu czy na wniosek którejkolwiek ze stron
uniemożliwienie stronie wzięcia udziału w postępowaniu pociąga za sobą kwalifikowaną wadliwość tego postępowania (na żądanie strony, która bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, postępowanie to będzie wznowione, gdy zostało zakończone nawet ostateczną decyzją)
od zasady czynnego udziału strony dopuszczalne jest odstępstwo - w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną → w takiej sytuacji organ obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz