Zasada skargowości-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada skargowości-wykład  - strona 1 Zasada skargowości-wykład  - strona 2 Zasada skargowości-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

ZASADA SKARGOWOŚCI Art. 14.   § 1. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. § 2. Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu. proces polski to proces mieszany
Nie tylko strony przeprowadzają dowody, a sąd nie jest tylko arbitrem, bo sam z urzędu przeprowadza dowody.
Zasada ścigania z urzędu, a nie na wskutek skargi.
Art. 17 § 1 pkt 9 kpk brak skargi uprawnionego oskarżyciela- przeszkoda do wszczęcia postępowania sądowego, dotyczy nie tylko postępowania jurysdykcyjnego
Różnice postępowania publicznego:
→ skargowe - 14 § 2
→ prywatnoskargowe - odstąpienie oskarżyciela prywatnego powoduje umorzenie postępowania, jeżeli odstąpi od oskarżenia, gdy rozpocznie się przewód sądowy- to potrzebna zgoda oskarżonego.
Postępowanie publiczne sądowe ogranicza się tylko do osoby objętej oskarżeniem i do czynu objętego skargą.
Tzw. proces wpadkowy - nie jest odstępstwem od zasady skargowości, bo skarga jest, tylko ma inną formę; sposób rozszerzenia podmiotowego. Jest to wyjątek od pisemnej formy skargi!! Ustny zarzut na rozprawie. 398 kpk Art. 398.   § 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły na jaw w toku rozprawy, oskarżyciel zarzucił oskarżonemu inny czyn oprócz objętego aktem oskarżenia, sąd może za zgodą oskarżonego rozpoznać nowe oskarżenie na tej samej rozprawie, chyba że zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania przygotowawczego co do nowego czynu. § 2. W razie odroczenia rozprawy oskarżyciel wnosi nowy lub dodatkowy akt oskarżenia. nadanie oskarżonemu praw strony, nie jest on przedmiotem procesu, jest podmiotem
środki odwoławcze
dodanie głównego i ubocznego przedmiotu procesu
wyjątek od zasady skargowości- zasądzenie odszkodowania z urzędu - nie jest rodzajem powództwa cywilnego. Tylko w przypadkach 415. To nie proces uboczny (taki, który ma swój własny przedmiot, strony i ramy czasowe). Decyzja sądu o przyjęciu powództwa cywilnego powoduje, że zawiązuje się proces adhezyjny.
ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW
Łączy się z zasadą prawdy. Tam, gdzie legalna teoria dowodów nie ma prawdy materialnej, jest prawda formalna.
system tzw . pozytywnej legalnej teorii dowodowej - w razie istnienia pewnych dowodów sąd musiał uznać fakt za udowodniony, gdy ktoś przyznał się do winy- musiał zostać skazany. W prawie feudalnym np. zeznania mężczyzny lepsze niż kobiety. 1805- pruska ordynacja kryminalna, w RP do 1876 r.
teoria negatywnej legalnej teorii dowodowej - nie pozwalała uznać pewnych faktów dopóty, dopóki niespełnione pewne minimum dowodowe (na ziemiach RP pod zaborem austriackim).

(…)

… się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, powód cywilny, pełnomocnik powoda cywilnego, biegły, podmiot, o którym mowa w art. 416,obrońca, oskarżony, członkowie składu…
… przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom, ich przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny, podmiot, o którym mowa w art. 416,obrońca oskarżonego i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają…
… lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzonego należy pouczyć o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych, a w razie potrzeby także o prawie do zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
131 § 2 specyficzny sposób zawiadomienia, większej liczby osób
§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne…
…. Rzecznicy interesu społecznego.
Oskarżyciel posiłkowy- jedna ze stron to pokrzywdzony, choć nie zawsze pokrzywdzony może występować w tej roli, art. 56 § 1 kpk Art. 56.  § 1. Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu…
… oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.
§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu.
Obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.
Art. 386.  § 1. Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący poucza oskarżonego o prawie składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, po czym pyta go, czy przyznaje…
… zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, oraz wysłuchać go.
ZASADA KONTRADYKTORYJNOśCI
Co najmniej dwa podmioty przeciwstawne sobie, które prowadza spór przed arbitrem.
(zasada sporności)
Prezentowanie swoich racji, polemizowanie, zgłaszanie wniosków dowodowych
profesor Wąsek → zasada równości stron procesowych ← profesor D. element kontradyktoryjności
Bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz