Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień - strona 1 Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień - strona 2 Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina. Wg Griffina - zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie. Wg Druckera - zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. Cechy zarządzania wg Druckera - dotyczy ludzi; jest głęboko osadzone w kulturze; wymaga prostych i zrozumiałych wartości; powinno doprowadzić do tego by organizacja była zdolna do uczenia się; wymaga komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji jak i z otoczeniem; wymaga rozbudowanego systemu wskaźników pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność działań; musi być zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny rezultat jakim jest zadowolony klient.
Podaj definicję i etapy zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne - to proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania rozumianego jako realizację opracowanej strategii. ZS zwraca uwagę na analizy otoczenia firm. ZS buduje strategię. Etapy zarządzania strategicznego: Analiza i prognozy - analiza otoczenia (potrzeby, wymagania, szanse, zagrożenia); analiza możliwości firmy (mocne i słabe strony, zasilanie, możliwe usprawnienia); pozyskiwanie niezbędnych informacji. Refleksje strategiczne - opracowanie systemu celów firmy, określenie pola działania, opracowanie wariantowych scenariuszy. Założenie strategiczne - opracowanie alternatyw strategicznych, wybór strategii najkorzystniejszej. Działania strategiczne. Koordynowanie: Planowanie - strategia finansowa i inwestycyjna (wzmocnienie i wykorzystanie posiadanych możliwości, rozbudowa potencjału); Polityka personalna (awansowanie, edukacja, doskonalenie motywacji, rozwiązywanie konfliktów). Integrowanie - strategia doskonalenia produkcji i organizacji (innowacje, elastyczne systemy, kreatywna organizacja); Strategia marketingu (poprawa jakości, obsługi rynku, dywersyfikacja, ekspansja). KONTROLOWANIE.
Efekty strategiczne - nowa pozycja na rynku i w otoczeniu, nowy system organizacji i zarządzania, nowa filozofia i kultura, nowe wartości i zachowania. Image firmy - nowa wartość i możliwości rozwojowe firmy. analiza strategiczna
generowanie wyjściowych wariantów strategii
ocena i wybór strategii
implementacja strategii
kontrola i weryfikacja strategii GŁÓWNE KRYTERIA WYBORU STRATEGII stan wyjściowy tj. dane zewnętrzne (pozycja przedsiębiorstwa w branży i na rynku, system obsługi klientów) i dane wewnętrzne (mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, potencjał kadrowy, posiadane zasoby).


(…)

…. Opisz obszary analizy przedsiębiorstwa.
Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne. Na otoczenie konkurencyjne składają się: klienci, dostawcy i konkurenci. Jeśli chodzi o dostawców oddziałują oni na decyzję przedsiębiorstw w różny sposób, polega to między innymi na kształtowaniu cen towarów zaopatrzeniowych i warunków ich dostaw. Konkurencyjność…
… strategiczna jest podstawowym elementem konstruowania przyszłej strategii firmy. Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje oraz przedstawia ewentualne perspektywy na przyszłość. Do obszarów analizy przedsiębiorstwa można zaliczyć: sytuację wew. Przedsiębiorstwa, otoczenie konkurencyjne ( klienci, konkurenci, dostawcy…
… i negatywne
Ze skrzyżowania tych 2 kryteriów powstają cztery gr. czynników:
czynniki zew. pozytywne, czyli szanse ( OPPRTUNITIES )
czynniki zew. negatywne, czyli zagrożenia ( THREATS )
czynniki wew. pozytywne, czyli mocne strony ( STRENGTHS )
czynniki wew. negatywne, czyli słabe strony ( WEAKNESSES )
Szanse- to tendencje i zjawiska w otoczeniu organizacji, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem…
… polską firmą na rosnącym rynku napojów bezalkoholowych.”
Na czym polega kreowanie wizji firmy?
Wizja firmy- opis wizerunku przedsiębiorstwa w stosunkowo odległej przyszłości przedstawiający wynik jego rozwoju ( pozycja na rynku i w otoczeniu ), przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań i zgodnie z nadziejami oraz marzeniami kierownictwa. Wizja oznacza punkt orientacyjny wskazujący stan…
…, innowacyjna)
-pionierska
-adaptacyjna (naśladowcza)
postawy i zachowania aktywne, różnicowanie źródeł dostaw i zasileń, rozwój własnej bazy naukowej i technicznej, maksym wyników poprzez poprawę jakości produkcji i marketingu, inwestowanie w nowe wyroby, dywersyfikacja rozwojowa i wspomagająca, decentralizacja decyzji, optymalizacja działania przez racjonalizacje -rozwój i ekspansja
33. Total Quality
…-tych) to kontrola techniczna i kontrola jakości (orientacja na wyrób); 2) lata 80-te-orientacja na zapewnienie jakości i zarządzanie jakością (godzenie interesów dostawców i klienta); 3) lata 90-te-powszechna orientacja na zastosowanie TQM (tworzy się system przedsięwzięć, które mają na celu wytworzenie takich wyrobów i usług które spełniają wymagania klienta. Wprowadzenie takiego systemu wymaga współdziałania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz