Zarządzanie środowiskiem ISO serii 14000- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie środowiskiem ISO serii 14000- opracowanie - strona 1 Zarządzanie środowiskiem ISO serii 14000- opracowanie - strona 2 Zarządzanie środowiskiem ISO serii 14000- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zjawiska o zasięgu globalnym, dotyczące w mniejszym lub większym stopniu, wszystkich mieszkańców Ziemi spowodowały zainteresowanie poszczególnych państw ochroną środowiska w swoich krajach. Rządy poszczególnych krajów wprowadziły akta prawne w zakresie wielkości emisji substancji szkodliwych do powietrza, wód i gleby, składowania i utylizacji odpadów. Działania te obejmowały następujące etapy:  Etap 1 - „strategie rozcieńczania” - ograniczenie szkodliwości zanieczyszczeń poprzez zredukowanie stężenia bądź częstości emisji. Poprzez instalowanie kominów odpowiedniej wysokości, rozcieńczanie ścieków do wymaganej ilości zanieczyszczeń itp.  Etap 2 - „strategie ograniczania” tzw. działania „końca rury” ograniczające emisję w miejscu powstawania zanieczyszczeń poprzez stosowanie oczyszczania ścieków, pochłanianie pyłów i gazów przez systemy filtrów, spalanie odpadów lub ich składowanie na specjalnie przystosowanych składowiskach.  Etap 3 - „strategie (prewencji) zapobiegania” - czyli likwidacja zanieczyszczeń u „źródła” poprzez zastosowanie technologii i działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń lub utylizację w miejscu powstawania. Zrównoważony Rozwój „rozwój odpowiadający potrzebom dnia dzisiejszego, który nie ogranicza zdolności przyszłych pokoleń do zaspakajania własnych potrzeb”. 1992 r. Rio de Janeiro - Światowa Konferencja Ochrony Środowiska. Dokumenty przyjęte na konferencji to Deklaracja Rio 92 w sprawie Środowiska i Rozwoju oraz Agenda 21. Deklaracja w sprawie Środowiska i Rozwoju określiła 27 podstawowych zasad globalnego, zrównoważonego rozwoju. Agenda 21 została podzielona na 4 działy i ogółem obejmuje 40 rozdziałów. Obejmują one podstawy działania, cele, zalecenia oraz możliwości realizacji.  1 - zagadnienia społeczne i ekonomiczne  2 - ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju  3 - wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji  4 - możliwości realizacji Podstawowe międzynarodowe akta prawne oparte na Agendzie 21: 1. Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie społecznego dostępu do informacji, podejmowania decyzji i sądownictwa w sprawach środowiska 2. Konwencja o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście transgenicznym (Konwencja z Espoo) 3. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 4. Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Odpowiedzialność i Troska „Responsible and Care” - prosty program zarządzania środowiskiem. Stanowi publiczne i dobrowolne zobowiązanie się przedsiębiorcy do realizacji działań dotyczących popraw swej działalności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia pracowników. Przedsiębiorstwa decydując się na przystąpienie do programu RC zobowiązują się do: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz