Zarządzanie projektami - do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - do egzaminu - strona 1 Zarządzanie projektami - do egzaminu - strona 2 Zarządzanie projektami - do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


Organizacja, firma a przedsiębiorstwo organizacja w znaczeniu   rzeczowym   - jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części. W tym znaczeniu pojęcie   organizacja   jest synonimem pojęcia   instytucja   (np. Ta   organizacja jest wysoce rentowana.). organizacja w zn aczeniu   czynnościowym   - jako proces tworzenia rzeczy złożonej. W tym znaczeniu pojęcie   organizacja   jest synonimem pojęcia   organizowanie   (np.   Organizacja   imprez sportowych to domena działalności naszego komitetu.). organizacja w znaczeniu   atrybutowym   - jako zespół cech charakterystycznych dla rzeczy zorganizowanej. W tym znaczeniu pojęcie   organizacja   jest synonimem pojęcia   zorganizowany   (np. W tym domu panuje doskonała organizacja .). Art. 43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka o rganizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Art. 43[2]. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.  (CZYLI INACZEJ NAZWĄ) Firma   - w   ujęciu prawnym, jest to   nazwa   podmiotu gospodarczego   ujętego w   Kodeksie cywilnym. Przedsiębiorstwo   (lub inaczej   jednostka gospodarcza ) - wyodrębniona   prawnie, organizacyjnie i   ekonomicznie   jednostka, prowadząca   działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie   zysk u   lub zaspokajanie potrzeb   konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane   zakładami. Nieco inne znaczenie ma   przedsiębiorstwo   w   języku prawnym. 4. ZASADY PROJEKTOWANIA 1.Zasada celowości - formułowanie wizji , celu projektu.
2.Zasada myślenia strategicznego- stosowanie kompleksowej analizy organizacji i otoczenia, rozwiązywanie dzisiejszych problemów punktu widzenia przyszłości
3.Zasada klasyfikacji.
4.Zasada komplementarności-zasada wzajemnego uzupełniania się projektów
5.Zasada podejścia systemowego-zawarte są w niej zalecenia oraz wskazówki stanowiące podstawę dla konstrukcji składającej się z metodyk badawczych, metod i technik szczegółowych, które stosuje się w procesie projektowania. Zasada ta dąży do osiągnięcia oraz utrzymania spójności wszystkich części składowych projektu ze względu na cele, jest to także kształtowanie struktury oraz funkcji w taki sposób, żeby zyskać maksymalny efekt synergiczny. W podejściu systemowym, liczy się nie tylko opłacalność poszczególnych produktów, ale również wzajemne powiązania działów, gałęzi, odgałęzień, tworzących razem strukturę zależności.
6.Zasada systematyczności. 7.Zasada podejścia sytuacyjnego- umiejętność dostosowywania stopnia i stylu zarządzania do projektu


(…)

…), nr 1 oznacza najlepszą pozycję
Wadą metody rangowania jest to że jest w niej zastosowana skala porządkowa, a skal mocnych tj. przedziałowej i ilorazowej można użyć jedynie w odniesieniu do kwantytatywnych wielkości charakterystycznych.
METODA PUNKTACJI
Metoda punktacji jest sposobem kwalifikowania obiektów w umownej skali liczbowej i z zastosowaniem określonego systemu oceniania obiektów. Podstawą…
… ingerujące w środowisko, które wiążą się z wydatkami na koniec przedsięwzięcia na przywrócenie stanu pierwotnego użytkowanego terenu). Jest łatwa w zastosowaniu (formuła obliczeniowa jest prosta i użycie jej nie jest zbyt skomplikowane). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Metody…
… też o odrzuceniu. Te argumenty to inaczej kryteria oceny projektu.
WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU = IRR internal rate of return. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach kapitałowych, jednostki stosujące IRR wybierają projekty charakteryzujące się IRR wyższym niż rynkowa stopa zwrotu. Przy podejmowaniu decyzji o wykluczających się projektach inwestycyjnych, jednostki wybierają projekty charakteryzujące się wyższą IRR…
… faktycznego lub proponowanego rozwiązania. ANALIZA PREFERENCJI
Analiza preferencji jest podejściem badawczym polegającym na kwalifikowaniu obiektów w określonej skali czego wyrazem jest hierarchia ważności obiektów. Hierarchie tę przedstawia uporządkowany (w sposób malejący lub rosnący) szereg preferencyjny.
Do podstawowych metod analizy preferencji w zarządzaniu projektami zalicza się:
metodę rangowania…
… nakładów inwestycyjnych, zmniejszenie pracochłonności, poprawa zdolności produkcyjnych)
Efekty produkcyjne (zwiększenie wolumenu produkcji, uruchomienie nowych produktów lub odmian produktów)
Efekty jakościowe (poprawa cech użytkowych produktu <np. niezawodność, trwałość>, poprawa BHP
27. Zarządzanie projektami w organizacji- 29. Specyficzne cechy uczestników zespołów projektowych.
Bardziej podchodzące…
…, może być wyrażona w postaci punktowej - właściwa dla użycia skali przedziałowej, lub wskaźnikowej - właściwa dla użycia skali ilorazowej); ostateczna kwalifikacja obiektu to jego wartość ważona. WAŻENIE KRYTERIÓW OCENY - metoda opinii ekspertów
Ustalanie wag kryteriów oceny wzbogaca i uściśla ocenę agregatową. Proces ważenia nie może przebiegać na zasadzie dobrowolności.
Przykładem kwalifikacji kryteriów oceny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz