Zarządzanie "Kierunek stosunków między ludzkich'

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3465
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie

Fragment notatki:

Zajęcie odbywają się na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach a prowadzi je prof. dr hab. Kajetan Wróblewski. Notatka składa się z 8 stron.


Podczas doświadczeń wprowadzono różane udogodnienia jak np. zapewnienie spokojnej i przyjemnej atmosfery w pracy oraz ulepszenie w otoczeniu i warunkach pracy, np. przedłużono przerwy na wypoczynek , skrócono tydzień pracy z 48 do 42 godzin. Zmieniono sposób obliczania premii, która doświadczalnie obliczono na podstawie pracy grupy, nie zaś jak poprzednio na podstawie wyników całego wydziału , przeprowadzono również wywiady celem wykrycia postów pracowników wobec ich zadań , majstrów i firmy.


Dla wielu pracowników te dodatkowe obowiązki nie są sprawą pociągającą. Przeciętny członek organizacji oczekuje w sposób uzasadniony pewnego ekwiwalentu z tytułu zwiększonego wkładu pracy.
W wielu organizacjach wyrażany zamiar rozszerzenia zakresu odpowiedzialności podwładnych nie jest wzmacniany systemem motywowania , który zapewniałby im wynagrodzenie za przyjęcie tych dodatkowych obowiązków. Badania wykazały że pracownicy mają mniejszą motywację do pracy jeśli uważają że świadczą na rzecz organizacji więcej niż od niej otrzymują. W tej sytuacji brak bodźców pozytywnych do przyjęcia dodatkowych obowiązków może skutecznie zablokować próby racjonalnego podziału uprawnień.
Ten ekwiwalent może występować w rożnej formie. Może to być premia pieniężna, awans, podziękowanie, szczegolny status...

Zarządzanie 19.10.2012 Podstawowy ogólny cel organizacji formułowany w procesie planowania i przedstawiający zwięzłe określone przyczyny jej istnienia określa się często jako jej misję. Pozostałe cele organizacji służą realizacji tej misji. Misja precyzuje status organizacji oraz określa kierunki i wytyczne dla formułowania celów strategii na poszczególnych szczeblach organizacyjnych.
Określając misje należy uwzględnić zadania instytucji dotyczące jej podstawowych sfer działalności (wyroby, usługi, główne rynki, dominujące technologie itp.) otoczenie zewnętrzne , które determinuje zasady funkcjonowania instytucji
kulturę organizacyjna, dominującą w instytucji
Drucker
Istnieje tylko jedno uzasadnione określenie celu działalności przedsiębiorstwa jest to stworzenie klienta. Jeśli działalność przedsiębiorcza bierze na siebie misję wykreowania klientów pozwala ona także na osiągnięcie zysku niezbędnego dla jej kontynuowania. Formułując misję organizacji nie można nie docenić wpływu jaki na nią wywierają wartości i cele jej kierownictwa. Wartości kierownicze określające względne znaczenie jakie kierownicy przypisują różnym rzeczom i zjawiskom ukierunkowują ich zachowanie w momentach zetknięcia się z koniecznością podjęcia decyzji o kluczowym znaczeniu.
Cele organizacji formułuje się i wybiera na podstawie ogólnych misji oraz określonych wartości i celów indywidualnych, które reprezentują członkowie jej kierownictwa.
Cele powinny spełniać szereg warunków . Powinny być formułowane w sposób precyzyjny i mierzalny . Powinny wyraźnie określić horyzont czasowy poszczególnych działań członków organizacji.
Cele powinny być osiągalne oraz istotnie motywować zachowania jej członków.
Plany mogą być klasyfikowane w ….. sposób.
Najpowszechniejszym kryterium jest kryterium szansy. Według tego kryterium wyróżnia się plany długookresowe zwane również perspektywicznymi (5), średniookresowe i (1) krótkookresowe. Funkcja organizowania
polega na wykonywaniu czynności mających na celu powiązanie różnorodnych działań członków organizacj

(…)

… następującą hierarchie potrzeb:
fizjologiczne
bezpieczeństwa
przynależności uznania społecznego samorealizacji
wiedzy i rozumienia rzeczywistości
estetyczne
Po zmodyfikowaniu współcześnie przedstawiają się potrzeby w następującej kolejności:
1. potrzeba podstawowa - płace
2. potrzeba bezpieczenstwa - poczucie stałości pracy i stabilizacji życiowej 3. potrzeba przynależności do grup formalnych i nieformalnych…
… w stosunkach międzyludzkich był Elton Mayo (1880 - 1949). Stwierdził on , że konflikty wpływają pozytywnie w grupie. Podczas doświadczeń wprowadzono różane udogodnienia jak np. zapewnienie spokojnej i przyjemnej atmosfery w pracy oraz ulepszenie w otoczeniu i warunkach pracy, np. przedłużono przerwy na wypoczynek , skrócono tydzień pracy z 48 do 42 godzin. Zmieniono sposób obliczania premii…
… lub większą od wymaganego odeń wkładu
wklady dokonywane przez różne grupy uczestników są źródłem z którego organizacja czerpie środki zachęty oferowaną uczestnikom
organizacja jest wypłacalna i będzie istnieć tylko tak długo jak długo wkłady są dostateczne aby zapewnić zachętę wystarczalną do przyjęcia tych wkładów
Tadeusz Kotarbiński - prakseologia polska (1886 - 1982). Urodził się w /warszawie , studiował…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz