Zanieczyszczenia fosforem i krzemem - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia fosforem i krzemem - wykład - strona 1 Zanieczyszczenia fosforem i krzemem - wykład - strona 2 Zanieczyszczenia fosforem i krzemem - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zanieczyszczenia fosforem i  krzemem • Głównym rezerwuarem fosforu na powierzchni lądu są skały powstałe w  dawnych epokach geologicznych. Skały te stopniowo wietrzeją, a  uwolnione związki fosforowe dostają się do ekosystemów lądowych oraz  morskich. Fosfor znajdujący się w glebie udostępniają, roślinom i  zwierzętom, bakterie fosforowe przetwarzające martwą materie  organiczną (roślinną i zwierzęcą) oraz produkty wydalania znajdujące się w  glebie. Bakterie przyczyniają się do rozkładu organicznych form fosforu na  fosforany łatwo przyswajalne przez rośliny. • Lokalnie ubytek fosforu następuje w wyniku upraw, a zwłaszcza niektórych  gatunków zbóż, które zużywają znaczne ilości fosforu, co powoduje  powolne ubożenie gleby. Z tego powodu w celu uzupełnienia niedoborów  fosforu, gleby użytkowane rolniczo zasila się nawozami naturalnymi lub  sztucznymi. Zbyt duże koncentracje ludności, w osiedlach i miastach  doprowadzą do stanu, że w ściekach emitowanych do rzek, znajdują się  nadwyżki fosforu w tej części łaocucha pokarmowego. ZWIĄZKI FOSFORU W WODZIE • Fosfor jest rzadko spotykanym pierwiastkiem w przyrodzie.  Szczególnie jednak rzadko występuje on w środowisku  wodnym. Przebieg procesów przenoszenia związków  fosforu w wodach zależy od dwóch czynników: • stężenia fosforanów • dostępności energii słonecznej.  Fosforany nieorganiczne stanowią pożywienie dla glonów,  które mogą je nie tylko przyswajad w procesie fotosyntezy,  ale także magazynowad. O ile przyswajanie fosforanów  przez rośliny lądowe trwa kilkadziesiąt dni, o tyle glony  wodne przyswajają fosforany w ciągu minut.Związki fosforu  przyswajane przez glony dostają się wraz z nimi do łaocucha  pokarmowego zooplanktonu i ryb.  • Cykl biogeocheniczny fosforu niestety jest bardzo podatny na zmiany powodowane  przez człowieka. Największe zakłócenia są powodowane przez rolnictwo, ponieważ  w zasadzie wszystkie stosowane nawozy mineralne zawierają ten pierwiastek.  Fosfor jest wypłukiwany w dużej części z gleb i spływa do jezior i innych zbiorników  wodnych, co w konsekwencji powoduje ich eutrofizację. • Człowiek znacznie przyśpiesza obieg fosforu, dzięki czemu jego cykl staje się mniej  pełny. Poza rolnictwem znaczny wpływ wywiera rybołówstwo morskie, które  dostarcza z oceanów na ląd rocznie 80 mln ton ryb bogatych w fosfor. Ocenia się,  że cała oceaniczna pula fosforu wynosi zaledwie 120 mld ton, co może mied  poważny wpływ na organizmy wodne. Ponad 13 mln ton fosforu rozprzestrzenia się 

(…)


• Zanieczyszczenia wód, w zależności od ich
pochodzenia i sposobu działania, dzielimy na
• komunalne-mieszanina odpadów z
gospodarstwa domowego,wydalin
fizjologicznych człowieka
• przemysłowe
• rolne
• Zanieczyszczenia rolne dotyczą nawozów
mineralnych i środków ochrony roślin, które
przez wody opadowe są spłukiwane do
zbiorników wodnych oraz ścieków z
intensywnych hodowli zwierząt.
Zanieczyszczenia powodowane przez nawozy
mineralne i środki ochrony roślin są związane z
chemizacją rolnictwa.
• Cheminizacja rolnictwa-metoda intensyfikacji produkcji
rolnej, głównie roślinnej, przez zwiększenie zużycia
chemikaliów rolniczych (tzw. agrochemikaliów). Stosowane
środki poprawiają efekt produkcyjny, ale wywołują również
skutki negatywne. Ich działanie uboczne polega m.in. na
zaleganiu przez określony czas w glebie…
… tych rzek należą do
najbardziej zanieczyszczonych akwenów Morza
Bałtyckiego.ch mieszkaocami jest 80 milionów
osób
• Zanieczyszczenia wód, w zależności od ich
pochodzenia i sposobu działania, dzielimy na
• komunalne-mieszanina odpadów z
gospodarstwa domowego,wydalin
fizjologicznych człowieka
• przemysłowe
• rolne
• Zanieczyszczenia rolne dotyczą nawozów
mineralnych i środków ochrony roślin, które
przez wody opadowe są spłukiwane do
zbiorników wodnych oraz ścieków z
intensywnych hodowli zwierząt.
Zanieczyszczenia powodowane przez nawozy
mineralne i środki ochrony roślin są związane z
chemizacją rolnictwa.
• Cheminizacja rolnictwa-metoda intensyfikacji produkcji
rolnej, głównie roślinnej, przez zwiększenie zużycia
chemikaliów rolniczych (tzw. agrochemikaliów). Stosowane
środki poprawiają efekt produkcyjny…
….
• Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego (1 721
233 km2) leży 9 wysoko rozwiniętych rolniczo i
uprzemysłowionych paostw, który
• Najwięcej niebezpiecznych substancji wpływa
poprzez duże rzeki do wód południowego i
wschodniego Bałtyku. Są to: Odra, Wisła, Niemen,
Newa. Rejony przyujściowe tych rzek należą do
najbardziej zanieczyszczonych akwenów Morza
Bałtyckiego.ch mieszkaocami jest 80 milionów
osób…

szybko wzrasta (tab. 9.1). Do eutrofizacji wód przyczynia się m.in.
stosowanie nawozów fosforowych i azotowych.
• Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego (1 721
233 km2) leży 9 wysoko rozwiniętych rolniczo i
uprzemysłowionych paostw, który
• Najwięcej niebezpiecznych substancji wpływa
poprzez duże rzeki do wód południowego i
wschodniego Bałtyku. Są to: Odra, Wisła, Niemen,
Newa. Rejony przyujściowe…
…, czego wynikiem jest
skażenie wszystkich ogniw łaocucha pokarmowego
Ogniska zanieczyszczeo w Morzu
Bałtyckim
przemysł
odpływ z
rolnictww
gospodarka
komunalna
Źródła lądowe
1.Przemysł
2.Gospodarka komunalna
3.Rolnictwo
4.Transport
Źródła morskie
1.Port
2.Przemysł wydobywczy
3.Żegluga
4 Odpady
• Rodzaj zanieczyszczenia
- Substancje biogeniczne
Główne związki azotu i fosforu oraz materia
organiczna…
… rozprzestrzenia się
rocznie jako nawozy na porach uprawnych, (przy czym pewna częśd pochodzi z
połowów morskich), a ok. 3 mln ton stanowi wybielacz w detergentach
(trójpolifosforan sodowy). Tworzą one dobrze rozpuszczalne sole wapniowe i
magnezowe i są dodawane do środków piorących, co pozwala uniknąd tworzenia
nierozpuszczalnych węglanów tych metali i powstawania kamienia niszczącego
urządzenia pralnicze.
• Ponadto polifosforany stabilizują pH podczas działania kwaśnych
składników środków piorących zwiększając skutecznośd ich
działania. Odprowadzanie polifosforanów do ścieków powoduje
wzrost stężenia fosforu w wodach i w konsekwencji przyczynia się
do ich eutrofizacji. Dlatego ostatnio wprowadza się do użytku środki
piorące, które nie zawierają fosforanów.
Fosfor z obu tych źródeł (nawozy i detergenty
….
• Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego (1 721
233 km2) leży 9 wysoko rozwiniętych rolniczo i
uprzemysłowionych paostw, który
• Najwięcej niebezpiecznych substancji wpływa
poprzez duże rzeki do wód południowego i
wschodniego Bałtyku. Są to: Odra, Wisła, Niemen,
Newa. Rejony przyujściowe tych rzek należą do
najbardziej zanieczyszczonych akwenów Morza
Bałtyckiego.ch mieszkaocami jest 80 milionów
osób…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz