Zamówienia publiczne - defiincja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zamówienia publiczne - defiincja - strona 1 Zamówienia publiczne - defiincja - strona 2 Zamówienia publiczne - defiincja - strona 3

Fragment notatki:

17. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -kwestię reguluje ustawa z 2004r. - prawo zamówień publicznych Zamówienia publiczne - odpłatana umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane Zamawiający - może nim być:
a) osoba fizyczna
b) osoba prawna
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych
-odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania Wykonawca - może nim być:
a) osoba fizyczna
b) osoba prawna
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
-ubiega się on o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
-o udzielenie zamówienia publicznego może się również ubiegać grupa wykonawców Przedmiot zamówienia publicznego - przedmiotem zamówienia publicznego mogą być:
a) roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego)
b) dostawy - nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr na podstawie, np. umowy o sprzedaży c) usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy
Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych -istnieje 8 trybów:
1) przetarg nieograniczony
2) przetarg ograniczony
3) negocjacje z ogłoszeniem
4) negocjacje bez ogłoszenia
5) zamówienie z wolnej ręki 6) zapytanie o cenę
7) licytacja elektroniczna 8) dialog konkurencyjny Zasady prawa zamówień publicznych 1) Zasada uczciwej konkurencji -przepisy ustawy zobowiązują uczestników, by w ich działaniach nie pojawiały się czyny nieuczciwej konkurencji
-czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym wykonawcom dostępu do rynku, towarów i usług w celu eliminacji konkurentów
-na zamawiającym ciąży obowiązek odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji -zakazanym jest wprowadzanie warunków udziału w postępowaniu, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję
2) Zasada równego traktowania -wszystkie podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego muszą być traktowane na takich samych zasadach
-zakaz różnicowania wykonawców ze względu na formę prawną lub miejsce prowadzenia przez nich działalności
-zamawiający nie może stawiać wymagań preferujących określonych wykonawców
-wszelkie wymagania, zarówno merytoryczne jak i formalne, stawiane wykonawcom, powinny być jednakowe dla wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia


(…)


b) opis przedmiotu zamówienia
c) termin wykonania d)opis sposobu przygotowania ofert -kierownik przygotowuje treść ogłoszenia:
-ogłoszenia przekazywane są Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich -ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym UE 2) Wszczęcie postępowania
-momentem wszczęcia postępowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz