Zaliczenie najem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaliczenie najem - strona 1 Zaliczenie najem - strona 2

Fragment notatki:

Ostatni, trzeci, zestaw zaliczeniowy.
ZADANIE.
Pani Albina C. była lokatorką zamieszkującą w lokalu nr 7 bloku nr 22 przy ulicy Sz. w miejscowości C. Budynek stanowi własność gminy C. Pani Albina C. była znana z konfliktowego usposobienia. Któregoś dnia sąsiedzi zwrócili się w rady gminy z żądaniem wysiedlenia uciążliwej sąsiadki. Swój wniosek umotywowali tym, że pani Albina C. z każdym lokatorem zdążyła popaść w konflikt. Ponadto zarzucali jej, że dokarmia (jak się wyrazili) „rzesze okolicznych kotów”, przez co budynek był zanieczyszczony odchodami zwierząt.
Wezwana przez wójta do złożenia wyjaśnień pani Albina C. stwierdziła, że mieszka sama, a koty stanowią jej rodzinę. Jest kobietą w sile wieku, przeżyła dwie wojny światowe i można jej wybaczyć tę słabość do zwierząt. Ponadto jest kombatantką i należą się jej pewne względy. A tak w ogóle to jej sąsiedzi prowokują konflikty, ponieważ źle wychowują dzieci i nie dbają o bezpieczeństwo zwierząt.
Wskaż sposób, w jaki sprawa ta powinna zostać załatwiona. Odpowiedź uzasadnij.
ZADANIE II.
Pan Jan. M. był najemcą zamieszkującym w lokalu nr 3 w bloku nr 11 przy ulicy C. w miejscowości Sz.. Budynek stanowi własność gminy Sz.. Umowę najmu podpisał w dniu 11 czerwca 2010 roku z burmistrzem gminy Sz.. Punkt 7 tej umowy stwierdzał, że jeżeli najemca będzie zalegał w zapłacie czynszu za co najmniej 6 miesięcy, gmina może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, bez dodatkowego zawiadomienia. Pan Jan M. w czerwcu roku 2011 zalegał w zapłacie czynszu już 6 miesięcy. Burmistrz zatem rozwiązał z nim umowę najmu, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Pan Jan M. zwrócił się do sądu z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezwzględnie nieważne. Zarzucił bowiem burmistrzowi, że nie zachował obowiązku powiadomienia i wyznaczenia stosownego terminu, o których mówi art. 687 k.c.. W odpowiedzi na pozew burmistrz wskazał, że z obowiązku tego zwolnił go punkt 7 umowy najmu, którą pan Jan M. podpisał.
Wskaż sposób, w jaki sprawa ta powinna zostać załatwiona. Odpowiedź uzasadnij.
ZADANIE III.
Najemcą lokalu mieszkalnego przy ulicy 15 Grudnia 10/18 w K. była inwalidka I grupy Maria L. Razem z nią mieszkała jej córka Cecylia D.. Maria L. zmarła w dniu 30 maja 2012 r.. W dniu 12 czerwca 2012 r. Cecylia D. wystąpiła do burmistrza gminy C. z wnioskiem o uznanie wstąpienia jej w stosunek najmu. W dniu 22 grudnia 2012 r. odpowiedzi na wniosek udzielił burmistrz gminy C., który wskazał, że prawo Cecylii D. nie zostało ustalone prawomocnym wyrokiem sądu (ponieważ nie ustalono jeszcze prawa do spadku), a zatem nie ma ona roszczenia o wstąpienie w stosunek najmu. W związku z tym przekazuje przedmiotowy lokal do dyspozycji Opery i Operetki w K. z przeznaczeniem na mieszkanie funkcyjne. Nowy dysponent lokalu przydzielił go niezwłocznie pedagogowi prof. J.


(…)

….
Postępowanie to toczyło się bez udziału Cecylii D. i w związku z tym nie doręczano jej dokumentów o zadysponowaniu lokalem na rzecz Opery i Operetki w K., ani też nie wszczęto postępowania o pozbawienie Cecylii D. uprawnień najemcy. Burmistrz, przekazując lokal Operze i Operetce w K. jednocześnie w drodze eksmisji usunął z lokalu meble i inne ruchomości Cecylii D., dokonując tak zwanego „zabezpieczenia” mieszkania, a następnie zaproponował Cecylii D. przydzielenie innego lokalu zamiennego, którego nie przyjęła, uznając go za nie odpowiadający jej potrzebom mieszkaniowym, i wytoczyła powództwo o zwrot lokalu przy ulicy 15 Grudnia 10/18 w K. Wskaż sposób, w jaki sprawa ta powinna zostać załatwiona. Odpowiedź uzasadnij.
ZADANIE IV.
Alfred J. domaga się ustalenia przez sąd, że wstąpił w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, położonego w E. przy ul. Kosynierów Gdańskich nr l 3a/6, na skutek dziedziczenia testamentowego po Zofii H. zmarłej dnia 1 lutego 2012 r. W związku z tym wniósł do sądu (na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego) wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej. Przedmiotowy lokal stanowi własność gminy E.. Pozwana gmina wniosła o oddalenie powództwa, zarzucając, że powód nie spełnia wymogów przewidzianych art. 691 Kodeksu cywilnego, to jest nie należy do kręgu osób, które z mocy prawa wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Zgodnie zaś z paragrafem 3 tego artykułu, w przypadku braku osób wymienionych w tym przepisie, stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.
Jakie powinno być orzeczenie sądu w tej sprawie? Odpowiedź uzasadnij.
ZADANIE V.
Powód…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz