Zakres prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres prawa cywilnego - strona 1 Zakres prawa cywilnego - strona 2 Zakres prawa cywilnego - strona 3

Fragment notatki:


IV. Zakres prawa cywilnego 1.prawo pracy Podstawowym aktem normatywnym regulującym tę dziedzinę prawa jest Kodeks pracy z 1974 r. Ustawa ta ma charakter kompleksowy, obejmujący normy prawne zarówno prywatno-, jak i publicznoprawnej natury. Głównym przedmiotem regulacji, a zarazem centralną instytucją prawa pracy jest indywidualny stosunek pracy. Jego istotną treść stanowi dobrowolnie podjęte przez pracownika zobowiązanie do osobistego i odpłatnego świadczenia pracy podporządkowanej i to w ciągu pewnego czasu. Ponadto treść stosunku pracy w znacznej mierze określają odrębne, lecz charakterystyczne dla prawa prywatnego autonomiczne źródła prawa, jakimi są w szczególności układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia zbiorowe. 2. prawo rodzinne Normy regulujące stosunki prawnorodzinne zawarte są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964 r. 3. prawo handlowe Normy regulujące prawo handlowe zawarte są w Kodeksie spółek handlowych z 2000 r. 4. prawo rolne Przedmiotem tej dyscypliny są normy należące do różnych gałęzi prawa - w tym znacznej mierze normy prywatnoprawne, stanowiące składnik prawa cywilnego.
5. prawo spółdzielcze. Rdzeń zawartych w niej norm ma charakter prywatnoprawny regulując powstanie, strukturę i działanie dobrowolnie tworzonej przez podmioty prawa cywilnego osoby prawnej, jaką jest spółdzielnia. V. systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne dzieli się z kolei na działy wyrażające strukturę tej gałęzi prawa. W Polsce został użyty system pandektowy, charakteryzujący się wyróżnieniem rozbudowanej części ogólnej prawa cywilnego, po której występują działy : prawo rzeczowe, zobowiązań i prawo spadkowe.
1 poszczególne działy prawa cywilnego Część ogólna - obejmuje instytucje i zasady wspólne dla całego prawa cywilnego - w tym problematykę czynności prawnych, podmiotów prawa cywilnego oraz praw podmiotowych. Prawo rzeczowe - ujmuje normy, które wyznaczają bezwzględne prawa podmiotowe( skuteczne wobec wszystkich), a odnoszące się do rzeczy Prawo zobowiązań - zawiera normy regulujące prawa majątkowe o charakterze względnym, skuteczne wobec indywiudalnie oznaczonych podmiotów Prawo spadkowe - reguluje przejście majątku osoby zmarłej na inne podmioty Prawo rodzinne - reguluje stosunki prawne między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi krewnymi i powinowatymi, a także instyuję opieki i kurateli. Prawo na dobrach niematerialnych (prawo własności intelektualnej) które reguluje prawa podmiotowe do oryginalnego, niematerialnego wytworu umysłu ludzkiego, mającego wartość majątkową. VI. zasady prawa cywilnego 1 pojęcie Mówiąc o zasadach prawa cywilnego, trzeba mieć na względzie pewną kategorię norm prawnych, które wyróżniają się swoją doniosłością oraz szczególną rolą, jaką pełnią na obszarze wspomnianej gałęzi prawa. Wskazują one wartości, jakie normy prawa cywilnego przede wszystkim powinny realizować - wyznaczają kierunek działań prawodawczych, sposób stosowania prawa, w tym w szczególności interpretacji przepisów prawnych, wskazują preferencje w razie kolizji norm prawnych oraz określają granice czynienia użytku z praw podmiotowych.

(…)

… w żadnym ogólnym przepisie prawnym. Doktryna prawna rekonstruuje tę zasadę prawa na podstawie klauzul generalnych, znajdując tam dla niej uzasadnienie etyczne i funkcjonalne. To pierwsze opiera się na zakazie moralnym dotrzymania danego słowa oraz ponoszenia odpowiedzialności za błędny przekaz informacji. To drugie ma na względzie pewność obrotu prawnego, mającą w gospodarce rynkowej doniosłość publiczną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz