Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2 Zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu w sprawach o naruszenie posiadania, sąd bada: A. jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego, B. zarówno ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, jak również prawo pozwanego do władania rzeczą i jego dobrą wiarę przy naruszeniu posiadania,
C. prawo pozwanego do władania rzeczą i jego dobrą wiarę przy naruszeniu posiadania, o ile obie strony wyrażą na to zgodę.
68. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym: A. z urzędu, o ile powód dołączył do pozwu dokumenty, w oparciu o które może być wydany nakaz zapłaty,
B. na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, C. na pisemny wniosek pozwanego zgłoszony w odpowiedzi na pozew.
69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje w pierwszej instancji: A . sąd okręgowy w postępowaniu nieprocesowym, B. sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym,
C. sąd okręgowy w procesie. 70. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, do środków zabezpieczenia spadku nie należy: A. ustanowienie dozoru nad nieruchomością,
B. spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór,
C. zajęcie majątku ruchomego. 71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed: A. notariuszem, B. organem gminy,
C. komornikiem sądowym. 72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym: A. samodzielnie,
B. pod nadzorem komornika sądowego, C. pod nadzorem sądu spadku. 73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących: A. ustanowienia służebności drogi koniecznej, B. przepadku rzeczy, C. stwierdzenia nabycia spadku.
74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, sąd orzeka w postępowaniu o: A. rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków, B. podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, C. rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.
75. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie:

(…)

… na podstawie:
A. postanowienia,
B. zarządzenia,
C. wyroku.
76. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego:
A. sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione,
B. sąd zawsze bada, czy twierdzenia zawarte we wniosku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz