Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2 Zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym jest dopuszczalne: A. dokonanie zmiany powództwa, B. wniesienie interwencji ubocznej, C. wniesienie powództwa wzajemnego, jeżeli obejmuje roszczenie nadające się do rozpoznania w tym postępowaniu.   60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru zastawów, w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza zarządzające wpis: A. orzeczenie to traci moc z chwilą wniesienia skargi, B. orzeczenie to pozostaje w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej instancji, C. orzeczenie to traci moc z chwilą wpisania we właściwym rejestrze ostrzeżenia o złożeniu skargi.   61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawę o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje w pierwszej instancji sąd okręgowy w składzie: A. jednego sędziego, B. jednego sędziego i dwóch ławników, C. trzech sędziów zawodowych.   62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis do księgi wieczystej: A. przepisów o wznowieniu postępowania nie stosuje się, B. przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się pod warunkiem, że skarga o wznowienie postępowania została wniesiona w terminie 2 lat od uprawomocnienia się wpisu, C. przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się pod warunkiem, że skarga o wznowienie postępowania została wniesiona w terminie 5 lat od uprawomocnienia się wpisu.   63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zbycie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu przez komornika: A. spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, B. spowoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego, C. nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne, a nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. 41. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, właściwość miejscowa sądu w sprawie z powództwa z tytułu zachowku jest właściwością: A. wyłączną, B. przemienną,
C. ogólną.
42. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przypozwanie to: A. wezwanie osoby trzeciej do udziału w sprawie w charakterze pozwanego, B. zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwanie jej do wzięcia w nim udziału w charakterze interwenienta ubocznego, C. zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwanie jej do wzięcia w nim udziału w charakterze interwenienta głównego.
43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej, pełnomocnictwo procesowe udzielone przez nią:

(…)

…. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej sąd:
A. oddali,
B. odrzuci,
C. pozostawi bez rozpoznania.
47. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na wniosek którejkolwiek ze stron sąd postanowi podjąć postępowanie zawieszone na wniosek obu stron:
A. każdorazowo po upływie dwóch miesięcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz