zagadnienia kolokwium - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia kolokwium - omówienie - strona 1 zagadnienia kolokwium - omówienie - strona 2 zagadnienia kolokwium - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

TMI – przykładowe pytania
I rok MiBM
1.
Jakiej grupy materiałów inŜynierskich dotyczą podane własności?
• Materiały metaliczne (wiązanie metaliczne):
a. Dodatni współczynnik temperaturowy oporu,
b. Nieprzeźroczystość,
c. DuŜe przewodnictwo cieplne,
d. DuŜa wytrzymałość mechaniczna,
e. Dobre własności plastyczne (ciągliwość, kowalność),
f. Dobra przewodność elektryczna,
g. RóŜna odporność na korozję,
• Materiały polimeryczne (wiązanie kowalencyjne, siły Van der Waalsa):
a. Stosunkowo dobre właściwości mechaniczne,
b. Są elektroizolatorami,
c. Odporność na działanie czynników chemicznych,
d. Mały cięŜar właściwy,
e. Mała odporność na działanie temperatur 200-300 stopni,
f. Dają się łatwo formować w wyroby o skomplikowanych kształtach,
g. Mała gęstość,
h. Estetyczny wygląd wyrobów: barwienie, przeźroczystość,
• Materiały ceramiczne (wiązanie kowalencyjne lub jonowe):
a. DuŜa twardość i kruchość,
b. DuŜa odporność cieplna,
c. Wysoka ogniotrwałość,
d. DuŜa odporność na korozję,
e. DuŜa wytrzymałość mechaniczna (przewaŜnie na ściskanie),
f. PrzewaŜnie izolatory, izolacje,
g. Złe własności technologiczne – wymagają specjalnych technik wytwarzania,
2.
Jakie metale moŜna otrzymać z podanych rud?
• śelazo:
a. Magnetyt,
b. Hematyt,
c. Limonit,
d. Syderyt,
• Miedź:
a. Kupryt,
b. Chalkozyn,
c. Kowelin,
d. Malachit,
e. Chalkopiryt,
• Aluminium:
a. Boksyt,
b. Kaolinit,
• Cynk:
a. Blenda cynkowa,
b. Galman,
3.
Które z wymienionych materiałów ogniotrwałych są odporne na działanie ŜuŜli ...?
• Kwaśne, odporne na działanie ŜuŜli kwaśnych:
a. Krzemionkowe,
b. Szamotowe,
c. Szamotowo-kwarcytowe,
• Zasadowe, odporne na działanie ŜuŜli zasadowych:
a. Magnezytowe,
b. Magnezytowo-forsterytowe,
c. Magnezytowo-chromitowe,
d. Dolomitowe,

Obojętne, odporne na działanie ŜuŜli kwaśnych i zasadowych:
a. Chromitowe,
b. Węglowe,
c. Szamotowo-grafitowe,
d. Karborundowe,
e. Cyrkonowe,
4.
Podział materiałów ogniotrwałych ze względu na reakcję z ŜuŜlami.
a. Kwaśne,
b. Zasadowe,
c. Obojętne,
5.
Jakie własności powinien mieć materiał ogniotrwały uŜyty w budowie nagrzewnic Cowpera?
• Są to nagrzewnice, w których podgrzewa się powietrze doprowadzane do wielkiego pieca,
temperatura okolo 900 stopni,
• Materiał musi być odporny na szok termiczny,
6.
W jakim celu stosowane jest praŜenie rud metali? W celu wzbogacenia rudy poprzez wstępną redukcję
związków, np. węglanów i usunięcie części domieszek. Przykład reakcji: FeCO3 = FeO + CO2.
7.
W jaki sposób wytwarza się koks? Poprzez suchą destylację (temperatura powoli wzrastająca do 1200
stopni) węgla w piecach koksowniczych. Piece koksownicze mogą być opalane gazem
wielkopiecowym.
8.
Jaką rolę pełni koks w procesie wielkopiecowym?
• Dostarczenie ciepła (paliwo),
• Redukcja tlenków Ŝelaza (reduktor),
9.
Do czego słuŜą stoŜki piroskopowe (Segera)? SłuŜą do badania ognioodporności materiałów
ogniotrwałych, czyli do określenia temperatury mięknięcia.
10. Schemat wielkiego pieca, narysować i nazwać części składowe:
11. Z

(…)

… obrotowych w 1200 stopni). Następuje odwodnienie wodorotlenku i
powstaje czysty tlenek glinu.
19. Dlaczego w metodzie Bayera nie uŜywa się rud bogatych w krzemionkę? PoniewaŜ powoduje to straty
tlenku glinu i jest nieekonomiczne.
20. Na czym polega elektroliza tlenku glinu?
• Katody: płyty węglowe,
• Anoda: gęstwa tlenku glinu,
• Elektrolit: głównie kriolit,
• W wyniku elektrolizy na dnie wanny wydziela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz