Zadania i skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - strona 1 Zadania i skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - strona 2

Fragment notatki:

Zadania i skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Komitet Ekonomiczno - Spo łeczny -Został utworzony w 1958 roku. Jest organem doradczym. Wspomaga Parlament Europejski, Radę i Komisję w realizacji ich kompetencji poprzez opiniowanie projektów prawnych. Konsultuje on w szczególności sprawy zdrowia publicznego, kształcenia, funduszy strukturalnych, polityki rolnej oraz sieci transeuropejskich. Może również wydawać opinie z własnej inicjatywy jeżeli uzna to za stosowne. Konsultacja Komitetu może mieć charakter obligatoryjny (w przypadkach przewidzianych w Traktatach - niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii Komitetu może skutkować stwierdzeniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważność aktu przyjętego z naruszeniem tego wymogu proceduralnego) lub fakultatywny jednak opinie KES nie mają charakteru wiążącego. Zadaniem Komitetu jest reprezentowanie interesów różnych grup społecznych i organizacji w toku stanowienia prawa wspólnotowego. Organ pełni też funkcje konsultacyjną - utrzymuje stałe kontakty z organizacjami społecznymi i gospodarczymi działającymi na terytorium państw członkowskich.
KES składa się z następujących organów: Zgromadzanie, Prezydium, Przewodniczący i sekcje specjalistyczne. Ponad to Komitet dzieli się na 3 Grupy i tak w skład Komitetu Ekonomiczno - Społecznego wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno - ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury. Liczba członków nie może przekraczać 350. Obecnie w skład tej instytucji wchodzą 344 osoby, w tym 21 z Polski. Członkowie Komitetu są niezależni i wykonując swoje funkcje działają wyłącznie w interesie Unii.
Członkowie KES są mianowani przez Radę po konsultacji z Komisją, na 5 lat, a ich mandat jest odnawialny. Komitet wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium na 2,5 roku. Komitet jest zwoływany przez przewodniczącego na żądanie PE, Rady lub Komisji. Może się również zbierać z własnej inicjatywy. Siedziba Komitetu znajduje się w Brukseli. Komitet Regionów - został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht z 1993 roku. Jest organem doradczym PE, Rady i Komisji. Zapewnia on reprezentację interesów lokalnych państw członkowskich w procesie stanowienia prawa unijnego poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, w szczególności w sprawach zatrudnienia, kształcenia, funduszy strukturalnych, środowiska i kultury. Jeżeli Komitet uzna to za stosowne, może również wydać opinie z własnej inicjatywy. Zasięgnięcie opinii Komitetu może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, jednak opinie KR nie mają charakteru wiążącego. Komitet jest konsultowany w przypadkach przewidzianych w Traktatach. Niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii Komitetu może skutkować stwierdzeniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważność aktu przyjętego z naruszeniem tego wymogu proceduralnego. Na mocy traktatu lizbońskiego Komisja Europejska ma obecnie obowiązek zasięgania opinii samorządów regionalnych i lokalnych oraz ich stowarzyszeń w całej UE już na etapie poprzedzającym proces legislacyjny. Komitet Regionów, jako organ reprezentujący samorządy lokalne i regionalne, jest głęboko zaangażowany w tę procedurę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz