Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa. - strona 1 Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa. - strona 2 Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa. - strona 3

Fragment notatki:

7 . ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Pytania wa ż ne dla przedsi ę biorstw: jak, przy danych rozmiarach produkcji, kszta ł tuj ą si ę koszty wytwarzania oraz ile wyniesie utarg (przychody) za sprzeda ż y? Koszty wytwarzania (przy ka ż dych rozmiarach produkcj i) zale żą od: zastosowanej technologii i cen poszczeg  nych czynnik  decyduj ą cych o sumie wydatk  przedsi ę biorstwa na ich zakup. Utarg zale ż y od kszta ł towania si ę krzywej popytu na wyroby danego przedsi ę biorstwa. Krzywa ta okre ś la cen ę , przy kt  ej dana wiel ko ść produkcji mo ż e by ć sprzedana. Zyski stanowi ą nadwy ż k ę utargu nad kosztami. Za ł o ż enie teorii poda ż y: celem wszystkich przedsi ę biorstw jest maksymalizacja zysku. Przedsi ę biorstwa s ą w stanie ustali ć tak ą wielko ść produkcji, przy kt  ej osi ą gaj ą maksymaln e zyski. Organizacja przedsiębiorstwa Dzia ł alno ść gospodarcza jest prowadzona przez:  firmy jednoosobowe (sole traders) S ą to przedsi ę biorstwa nale żą ce do jednego w ł a ś ciciela, kt  y ma prawo do ca ł o ś ci dochod  , a tak ż e ponosi pe ł n ą odpowiedzialno ść za ewe ntualne straty. W razie bankructwa aktywa w ł a ś ciciela, łą cznie z osobistym maj ą tkiem (Np. dom), musz ą zosta ć sprzedane, a pieni ą dze ze sprzeda ż y rozdzielone mi ę dzy wierzycieli.  spółki jawne (partnerships) Jest to organizacja maj ą ca cele gospodarcze, kt ą tworz ą dwie lub wi ę cej os  , b ę d ą cych w ł a ś cicielami sp ł i. Dziel ą oni pomi ę dzy siebie zyski i ponosz ą wsp  n ą odpowiedzialno ść za straty. Istniej ą r ż e formy uczestnictwa w sp ł e: cz ęść wsp  nik  mo ż e wnie ść wk ł ad finansowy i uczestniczy ć w podziale zysku, a le nie bra ć aktywnego udzia ł u w prowadzeniu przedsi ę biorstwa, ale s ą te ż firmy maj ą ce wielu udzia ł owc  czynnie uczestnicz ą cych w prowadzeniu interes  . Sp. jawna jest sp łą z nieograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą - w przypadku bankructwa w ł a ś ciciele musz ą sp ł ac i ć d ł ugi firmy, sprzedaj ą c czasem sw  maj ą tek osobisty. Dzi ę ki temu klienci tych firm darz ą je zaufaniem.  spółki kapitałowe (companies (ang.) /corporations (amer.)) Jest to organizacja prowadz ą ca w spos  prawnie dozwolony dzia ł alno ść produkcyjn ą i handlo w ą . Osobowo ść prawna takiej sp ł i jest oddzielona od osobowo ś ci prawnej jej w ł a ś cicieli. W ł asno ść jest rozdzielona mi

(…)

… nie jest dobrem
kapitałowym, bo całkowicie zużywa się ją w procesie produkcyjnym w danym okresie.
Dobra kapitałowe = środki trwałe = aktywa rzeczowe
Jak należy traktować koszt dobra kapitałowego przy obliczaniu zysk i koszt? W rocznych
kosztach przedsiębiorstwa umieszcza się koszt zużycia (amortyzacji) danego dobra kapitałowego, a
nie koszt jego zakupu.
Amortyzacja - utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku, będąca rezultatem wykorzystania
tego dobra w procesie produkcji.
Uwzględnienie zużycia kapitału prowadzi do powstania rżicy między zyskiem w ujęciu
ekonomicznym a przepływami pieniężnymi netto. Zakupowi dobra kapitałowego towarzyszy duży
odpływ gotki-większy niż wartość amortyzacji w pierwszym roku. Może się zdarzyć, że mimo
dużych zysk w tym roku, przedsiębiorstwo może mieć problemy z płynnością finansową. Zakup
dr kapitałowych jest wydatkiem jednorazowym. W następnych latach do koszt ekonomicznych
przedsiębiorstwa (z powodu z utratą wartości tych dr) wliczana jest nadal amortyzacja. Dlatego też
strumień pieniądza netto w tym okresie jest większy od zysku ekonomicznego. Wliczanie amortyzacji
(a nie ceny zakupu dobra kapitałowego) do koszt ekonomicznych przedsiębiorstwa powoduje
rozłożenie…
… informacją o wysokości przychod i koszt dla rżych rozmiar produkcji. Na tej
podstawie oblicza zyski i wybiera taką wielkość produkcji, kta pozwala zmaksymalizować całkowity
zysk ekonomiczny.
Koszt krańcowy i utarg krańcowy
Koszt krańcowy (ang. marginal cost) - wzrost koszt całkowitych wywołany wzrostem produkcji o
jednostkę.
Utarg (przychód) krańcowy (ang. marginal revenue) - wzrost utargu całkowitego wywołany
zwiększeniem produkcji o jednostkę.
Dopi utarg krańcowy jest większy od kosztu krańcowego, dopy przedsiębiorstwo powinno
zwiększać produkcję. Każda dodatkowo wyprodukowana i sprzedana jednostka produktu bardziej
zwiększa całkowite przychody niż koszty całkowite, co oznacza, że wzrastają zyski przedsiębiorstwa.
Gdy koszt krańcowy jest większy od utargu krańcowego, każda następna jednostka…
… wielu udziałowc czynnie uczestniczących w prowadzeniu interes. Sp. jawna
jest spłą z nieograniczoną odpowiedzialnością - w przypadku bankructwa właściciele muszą spłacić
długi firmy, sprzedając czasem sw majątek osobisty. Dzięki temu klienci tych firm darzą je
zaufaniem.
 spółki kapitałowe (companies (ang.) /corporations (amer.))
Jest to organizacja prowadząca w spos prawnie dozwolony działalność produkcyjną i handlową.
Osobowość prawna takiej spłi jest oddzielona od osobowości prawnej jej właścicieli. Własność jest
rozdzielona między akcjonariuszy. Pierwotnymi akcjonariuszami są osoby, kte założyły
przedsiębiorstwo, lecz obecnie sprzedały sw udział w zyskach innym osobom. Sprzedaż prawa do
udziału w zyskach jest źrłem nowych funduszy dla przedsiębiorstwa.
Akcje spółek publicznych (notowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz