XV - zachowek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
XV - zachowek - strona 1

Fragment notatki:

o objętości 9 stron z przedmiotu prawo..

Notatka zawiera takie informacje, jak: zachowek a rezerwa,
system rezerwy, osoby uprawnione do zachowku, ustalenie wysokości zachowku, uprawnienie do zachowku i jego realizacja, wydziedziczenie.

ZACHOWEK
ZACHOWEK A REZERWA
obie instytucje skierowane są przeciwko rozrządzeniom testamentowym, które pozbawiają oznaczone osoby z grona najbliższej rodziny spadkodawcy zagwarantowanych im przez prawo korzyści ze spadku
SYSTEM REZERWY (system części obowiązkowej) występuje w prawie francuskim[Author ID1: at Fri May 5 16:49:00 2006
]francuskim
określone osoby z grona spadkobierców ustawowych, zwane spadkobiercami koniecznymi, dziedziczą spadek w oznaczonych ułamkach niezależnie od odmiennej woli spadkodawcy
spadkodawca, który pozostawia spadkobierców koniecznych, może skutecznie rozrządzić według swego uznania tylko oznaczoną ułamkowo częścią swego majątku zwaną częścią rozrządzalną; natomiast pozostała część spadku, czyli część obowiązkowa, przypada mającym zdolność do dziedziczenia spadkobiercom koniecznym, według zasad wynikających z porządku dziedziczenia ustawowego; dyspozycje spadkodawcy przekraczające część rozrządzalną ulegają odpowiedniej redukcji i spadkobiercy konieczni są powołani do spadku z chwilą jego otwarcia w ułamkach odpowiadających należnym im częściom obowiązkowym
Należy przy tym podkreślić, że spadkobiercami koniecznymi są nie wszystkie, ale tylko niektóre osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych po danym spadkodawcy oraz że część obowiązkowa wyraża się ułamkiem mniejszym od tego, w jakim spadkobierca konieczny byłby powołany do spadku przy dziedziczeniu ustawowym.
SYSTEM ZACHOWKU prawo spadkowe zapewnia określonym osobom należącym do kręgu spadkobierców ustawowych tylko korzyść pieniężną, stanowiącą równowartość pewnego ułamka części, w jakiej każda z tych osób byłaby powołana do spadku przy dziedziczeniu z ustawy
jeżeli osoba uprawniona do zachowku nie jest powołana do dziedziczenia, ponieważ spadkodawca ustanowił innych spadkobierców, ma ona względem tych spadkobierców jedynie wierzytelność o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej, nie staje się natomiast spadkobiercą wbrew woli spadkodawcy
OSOBY UPRAWNIONE DO ZACHOWKU
krąg uprawnionych W myśl art. 991 § 1 k.c. do zachowku uprawnieni są:
zstępni (na równi traktuje się przysposobionych i ich zstępnych)
małżonek
rodzice spadkodawcy, przy czym uprawnienie to przysługuje im tylko o tyle, o ile byliby powołani do dziedziczenia z ustawy (jedynie przy braku zstępnych)
Uprawnienie do zachowku nie przysługuje:
osobom, które z mocy przepisów prawa spadkowego traktowane są tak jakby nie dożyły otwarcia spadku, tzn. które zrzekły się dziedziczenia, zostały uznane za niegodne albo odrzuciły spadek przypadający im z ustawy; należy zaznaczyć, że odrzucenie spadku przypadającego z testamentu nie pociąga za sobą utraty uprawnienia do zachowku

(…)

… między spadkobiercą a zapisobiercami lub między spadkobiercą a osobami uprawnionymi do żądania wykonania poleceń, nie daje natomiast uprawnionemu do zachowku roszczeń względem zapisobierców
w świetle postanowień k.c. trudno odpowiedzieć na pytanie, jaki jest charakter uprawnienia do żądania zmniejszenia zapisów i poleceń uprawnienie to można traktować bądź jako prawo kształtujące możność żądania odpowiedniego…
… jest ograniczony w szczególny sposób: obdarowany jest obowiązany do zapłaty sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny (art. 1000 § 1 zd. drugie k.c). Wzbogacenie obdarowanego ocenia się, stosując odpowiednio przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 409 k.c).
jak stąd wynika, obdarowany jest wolny od obowiązku zapłaty uprawnionemu sumy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz