Wzrost gospodarczy i dochód narodowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy i dochód narodowy-opracowanie - strona 1 Wzrost gospodarczy i dochód narodowy-opracowanie - strona 2 Wzrost gospodarczy i dochód narodowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE WZROSTU GOSPODARCZEGO
Wzrost gospodarczy - wzrost produkcji w gospodarce jako całości
Rozwój gospodarczy - wzrost produkcji i zmiany jakościowe gospodarki dotyczące systemu społeczno-gospodarczego i różnych aspektów struktur gospodarczych
Stopa wzrostu produkcji między dwoma okresami - stosunek przyrostu produkcji między tymi okresami do poziomu produkcji w okresie wyjściowym
Ceny stałe - posługujemy się nimi przy obliczaniu zmian wartości produkcji i stopy wzrostu gospodarczego
POJĘCIE PKB I JEGO OBLICZANIE
Produkt krajowy brutto - miara wielkości produkcji wytworzonej w gospodarce o w określonym przedziale czasu (zwykle rok)
Trzy sposoby pomiaru działalności gospodarczej - mierzenie strumieni wydatków, dochodów i produktów
Odpływy z ruchu okrężnego strumieni pieniężnych - oszczędności, podatki bezpośrednie i pośrednie, wydatki na import
Dopływy do ruchu okrężnego strumieni pieniężnych - wydatki inwestycyjne, transfery, wydatki rządowe, dochody z eksportu
PKB można mierzyć trzema metodami:
metoda sumowania produktów - sumowanie wartości produktów i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku; trzeba liczyć wyprodukowane produkty i usługi tylko jeden raz:
sumowanie wartości dóbr finalnych
sumowanie wartości dodanej
dobra finalne - dobra nabywane przez ostatecznego użytkownika - produkty i usługi konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe i produkty i usługi inwestycyjne nabywane przez przedsiębiorstwa
dobra pośrednie - dobra w całości zużywane przez przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu innych produktów
wartość dodana - przyrost wartości dóbr, będący rezultatem danego procesu produkcji
metoda sumowania dochodów - sumowanie dochodów powstających w procesie wytwarzania produktów i usług w danym roku
płatności transferowe - emerytury, renty, zasiłki, stypendia, inne płatności z budżetu (nie brane pod uwagę w liczeniu PKB)
metoda sumowania wydatków - sumowanie wydatków na dobra finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe
wydatki na dobra konsumpcyjne wytwarzane w kraju
wydatki na krajowe dobra inwestycyjne
wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne produkty i usługi (bez płatności transferowych)
wydatki zagranicy na dobra eksportowe
PRODUKT I DOCHÓD NARODOWY
Produkt narodowy brutto (PNB) - miara łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia przez czynniki produkcje; PNB = PKB + dochody netto z tytułu własności za granicą
Amortyzacja - odzwierciedla równowartość zużycia się zasobu kapitał w danym okresie


(…)

… też od kosztów i efektywności wyposażenia kapitałowego (np. gdy koszty maszyn maleją lub gdy maszyny stają się bardziej efektywne, to skłania to do większych inwestycji)
optymistyczne oczekiwania na przyszłość zwiększają rozmiary bieżących inwestycji; przy pesymistycznych odwrotnie
wydatki rządowe - wpływają na popyt; zależą od dochodów i polityki budżetowej państwa
eksport netto - wpływa na popyt; zależy…
… skłonności do konsumpcji
DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO W OKRESIE DŁUGIM
Produkcja faktyczna - produkcja rzeczywiście wytwarzana w gospodarce
Produkcja potencjalna - produkcja, którą można stworzyć w gospodarce przy pełnym wykorzystaniu istniejących czynników produkcji
Długookresowy wzrost produkcji w gospodarce wyznaczony jest przez wzrost produkcji potencjalnej
Wzrost zdolności wytwórczych decyduje o wzroście produkcji (dochodu narodowego) w długim okresie
Zdolności wytwórcze gospodarki i związana z nimi produkcja potencjalna zależy od:
wielkości zasobów czynników produkcji istniejących w gospodarce
efektywności wykorzystania tych zasobów
Czynniki produkcji:
zasoby siły roboczej - osoby w wieku produkcyjnym zdolne do pracy gotowe do podjęcia jej na warunkach istniejących w gospodarce; zależą od liczby…
… tym przy innych czynnikach nie zmienionych, wyższe temp wzrostu dochodu narodowego
podniesienie stopy inwestycji wymaga zwiększenia skłonności do oszczędzania i zmniejszenia skłonności do konsumpcji przez podmiot gospodarcze
wzrost efektywności inwestycji powoduje wzrost tempa wzrostu
MODEL SOLOWA
Efekt skali produkcji - podniesienie wszystkich nakładów czynników podnosi skalę produkcji
stały efekt skali - rozmiary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz