Wzory-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory-opracowanie - strona 1 Wzory-opracowanie - strona 2 Wzory-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

  Gęstośd powietrza:  1,27-1,3 kg/m3     Srednia gestosd pow wilgotnego  1,2     Temp krytyczna pow suchego:  -140stC     ciśn Krytyczne pow suchego  0,0038MPa     temp krytyczna pary wodnej  374stC     ciśn krytyczne pary:  22,21MPa    ciśn atm sumą ciśn pow suchego i pary wodnej  Pb=pg+pp     stała gazowa pow suchego  Rp=287    stała gazowa pary wodnej  Ro=461,4    stopieo nasycenia pow  psi=(zaw wilgoci w pow)/(zaw wilgoci w pow nasyconym)    wilgotnośd bezwzgledna=  masa pary/ objętośd    wilg wzgledna fi= ( masa pary znajdujacej się w pow)/(maksymalna masa pary w stanie  nasycenia), Fi=*mp/mp``+p,T=*ρ p/ ρ p``+p,T=*pp/pp``+p,T    wilg wlasciwa  x=(masa pary wodnej)/(1kg pow suchego), x=0,622 Pp/Pg=0,622(fi*pp”)/(pb- fi*pp”)   o  Pb-cis atm., Pg-ciśnieniecząstkowe powietrza suchego, Pp-cis cząstkowe opary  wodnej, Pp``-ciśnieniecząstkowe pary wodnej w stanie nasycenia, tw-temp pod pow.  Wody, tgr-temp w warstwie granicznej, x= zawartośc wilg w powietrzu     Stała gazowa powietrza wilgotnego:  R=B/p =8314,7 / [28,95-10,95(pp/p)]    B=8314 J/molK     Gestosc pow wilgotnego o masie 1+x kg  ρ=(mg + mp)/ V= ρg + pp = 1/T * [ pg/Rg + pp/Rp]=  1/T(0,348pg-0,132 Φ * pp”); *kg/m3+\     Znając zawartośd wilgoci w pow, gęstośd : ρ= pb(1+x)/[461,5T(0,622 +x)]     Entalpia i cieplo właściwe pow wilgotnego w odniesieniu do 1kg pow suchego i x kg pary  wodnej : h [x+1]= h[g]+x*h[p]     Średnie cieplo wlasciwe pow suchego przy p=const:  C[pg]=1,0057 + 13 * 10 ^(-6) * t,  dla t   C[pg]=1,006     Srednie Ciepło wlasciwe pary wodnej  C[p]”=1,87 kJ/kgK     Entalpia pow wilgotnego dla wykresu Moliera:  h=C[pg]* t + x (C[p]” t + r0) [kJ/kg]  lub  h=  (C[pg] + C[p]*x) t+ r0*x     gdzie r0=2500kJ/kg     Zysk ciepla od ludzi:  Q*L+ = φ[L] * n * q[C]  gdzie  [W] q[C] = q[J] +w * r = q[J] + q[U]   o  n – ilośc ludzi;  o  φL – współczynnik jednoczesności przebywania w pomieszczeniu;   o  q[C] – zyski ciepła całkowitego W;   o  q[J] – zyski ciepła wpływającego na wzrost temperatury (ciepło jawne) W;   o  q[U] – zyski ciepła utajonego W;   o  w – ilośc pary wodnej oddawana przez człowieka *kg/s+;   o  r –ciepło parowania wody *2550 kJ/kg+, przy temperaturze pokojowej.    Zysk od urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu  Q prz = N/ η * φ1 * φ2 * φ3 * φ4    Zysk od urzadzenia w innym pomieszczeniu  Q s = N * φ1 * φ2 * φ3 * φ4    Gdy silnik bez urzadzenia w pomieszczeniu:  Q s’ = N * (1/ η – 1) * φ1 * φ2 * φ3 * φ4 

(…)

… izolacji.
Cieplo wydzielane przez powierzchnie gorace Q = A * k * (tw – tp); [W]
o A – powierzchnia wymiany ciepła, *m2]
o
k – współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W/m2*K]
o tw – temperatura wewnątrz urządzenia, *°C];
o tp – temperatura powietrza w pomieszczeniu. [°C];
Strumieo cieplny przejęty od powierzchni zewnętrznej Q1=A * α * (tp,zew – tp);
o alfa – alfak+ alfaR – współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji i
promieniowania, [W/(M2*K)];
o tp,zew – temperatura zewnętrznej gorącej powierzchni, [stopC].
Strumien ciepla przenikajacy przez przegrode Q2 = Q1 = A * k * (tp,wew – tp,zew), [W] gdzie
k= 1/ suma (delta/lambda) , [W/(m2*K)]
Przenikanie przez okno Qp. = A0 * k * (tz – tp) [W]
o A0 – powierzchnia okna w świetle mur, *m2+;
o k – współczynnik przenikania ciepła, *W/(m2*K)+;
o tz,tp – temperatura powietrza zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, *stopC+.
Cieplo słoneczne przez przegrode nieprzezroczysta Qs = A ∙ k ∙ [(t[sm] – t[p]) + v ∙ (ts – tsm)]
[W]
o A – powierzchnia przegrody [m2]
o k – współczynnik przenikania ciepła *W/(m2 ∙ K)]
o t[sm]– średnia dobowa temperatura słoneczna powietrza zewnętrznego (w czasie
24h)
o t[s] – temperatura słoneczna powietrza zewnętrznego…
… przez człowieka *kg/s+;
o r –ciepło parowania wody *2550 kJ/kg+, przy temperaturze pokojowej.
Zysk od urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu Qprz = N/ η * φ1 * φ2 * φ3 * φ4
Zysk od urzadzenia w innym pomieszczeniu Qs = N * φ1 * φ2 * φ3 * φ4
Gdy silnik bez urzadzenia w pomieszczeniu: Qs’ = N * (1/ η – 1) * φ1 * φ2 * φ3 * φ4
o N – moc znamionowa urządzeo, *W+;
o η – sprawnośd urządzeo; (%);
o


φ1 – współczynnik jednoczesności pracy maszyny, uwzględnia okolicznośd, że nie
wszystkie zainstalowane maszyny pracują jednocześnie. Powodem tego mogą byd np.
kolejne remonty maszyny lub koniecznośd stworzenia w danej kategorii…
o φ2 – współczynnik wykorzystania zainstalowanej mocy. Jest to stosunek mocy
rzeczywiście niezbędnej dla napędu maszyny do mocy znamionowej (zainstalowanej)
fi2 = 0,7 – 0,95
o φ3…
świetlówek ze względu na straty
w dławiku moc ta jest większa około 1,25 razy
o φ1 – współczynnik jednoczesności oświetlenia; współczynnik ten odnosi się do
dużych obiektów; dla małych równy jest 1,0;
o φA – współczynnik akumulacji ciepła w pomieszczeniu dla opraw wentylowanych;
zależy od konstrukcji lampy i sposobu odprowadzenia powietrza: przestrzeo między
stropowa, kanałem izolowanym lub kanałem bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz