Wzór umowy-Umowa użytkowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór umowy-Umowa użytkowania - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA UŻYTKOWANIA zawarta ............................................... w ................................................................... pomiędzy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
zwaną dalej Użytkownikiem
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Właścicielem.
§1
Właściciel oświadcza, że...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§2
Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1 .
.......................................................................................................................................................
§3
Użytkownik przed zainstalowaniem tablicy reklamowej przedłoży jej projekt Właścicielowi do akceptacji.
§4
Właściciel wyraża zgodę na .......................................................................................................
§5
Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z:
......................................................................................................................................................
§6
Umowa zostaje zawarta na czas od............................. do ..............................
§7
Po wygaśnięciu umowy Użytkownik zobowiązuje się
.......................................................................................................................................................
§8
Z tytułu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest płacić Właścicielowi ................................
.......................................................................................................................................................
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz