Wzór-Umowa poręczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa poręczenia - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA PORĘCZENIA zawarta dnia ................................ w .............................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
nazwanym dalej Wierzycielem:
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
nazwanym dalej Poręczycielem. § 1 Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie z tytułu ..................................... w wysokości ................................... zł udzielonej ....................................................................................... na podstawie......................................................................................................................................
Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki. § 2 Poręczyciel oświadcza, że swoje zobowiązanie wykona niezwłocznie po zawiadomieniu go przez wierzyciela, że dłużnik opóźnia zwrot pożyczki. § 3 Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem. § 4 W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 5 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, i jednej dla dłużnika.
..................................... .................................................
Poręczyciel Wierzyciel ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz