Wzór-Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa podnajmu części lokalu użytkowego - strona 1 Wzór-Umowa podnajmu części lokalu użytkowego - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO   zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Podnajemcą.
§1
1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w .............................................
2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu ......................................................................
§2
Wynajmujący oddaje w podnajem ...............................................................................................
§3.
Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z:
.......................................................................................................................................................
§4
Podnajemca oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w jakim jest w chwili zawarcia umowy.
§5
Podnajemcą będzie płacił Wynajmującemu czynsz z dołu w wysokości .................................... złotych miesięcznie powiększony o podatek VAT do ................................... dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.
§6
Podnajemca na własny koszt dokona renowacji przedmiotu najmu.
§7
Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody Wynajmującego.
§8
Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu podnajmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas ..................................................................................................
§10
Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez Podnajemcę z zapłatą czynszu, bądź w przypadku naruszenia postanowień § 7 i § 8 niniejszej umowy.
§11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz