Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego - strona 1 Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego - strona 2

Fragment notatki:

Wrocław, 22 lipca 2000 r.
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział Cywilny Powód : Jan Nowak,
zam. ul. Nowacka 1, Wrocław
Pozwany: Andrzej Kowal,
zam. ul. Kowalska 5, Wrocław
Wartość przedmiotu sporu: 2865,00 zł
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Wnoszę o:
1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2000 roku sygn. akt IC 123/00, zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda Jana Nowaka na rzecz pozwanego kwotę 2865,00 zł z odsetkami 21% od dnia 12 maja 1999 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie 286,00 zł. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. 4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu w, sprawie Jana Nowaka przeciwko Andrzejowi Kowalowi sygn. akt II Km 101/00 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
Uzasadnienie Komornik Sądu Rejonowego we Wrocławiu w dniu 12 sierpnia 2000 roku dokonał zajęcia telewizora, radia, magnetowidu w mieszkaniu powoda we Wrocławiu przy ul. Nowackiej 1, egzekwując na rzecz pozwanego kwotę 2865,00 zł z odsetkami i kosztami sporu zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2000 roku sygn. akt IC 123/00 zaopatrzonego klauzulą wykonalności.
Dowód: akta komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu sygn. akt II Km 101/00, które proszę załączyć do sprawy.
Powód kwotę orzeczoną wyrokiem z dnia 22 lipca 2000 roku sygn. akt IC 123/00 wraz z odsetkami i kosztami wpłacił w dniu 1 sierpnia 2000 roku na konto w banku PKO BP nr 111111-02236598-001 należące do Andrzeja Kowala.
Dowód: potwierdzenie wpłaty.  Pomimo, że zobowiązanie powoda wynikające z wyroku sądowego opisanego wyżej wygasło na skutek wykonania go, pozwany i tak skierował wniosek egzekucyjny do komornika.
Powód pismem z dnia 1 sierpnia 2000 roku, a czyli po zapłacie zasądzonej należności, powiadomił pozwanego o zaspokojeniu jego wierzytelności.
Dowód: odpis pisma z dnia 1 sierpnia 2000 roku.
Powód zaspokoił roszczenia pozwanego, a mimo to pozwany nadal usiłuje egzekwować zasądzoną kwotę. Wobec powyższego zasadne jest skierowanie pozwu o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Rejonowego, jak i wniosek o zabezpieczenie powództwa.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz