Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3486
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - strona 1 Wzór-Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - strona 2

Fragment notatki:

Wrocław, 22 października 2000 r.
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział Cywilny
Powód : Anna Nowak
zam. ul. Nowacka 1, Wrocław
Pozwany : Andrzej Kowal
zam. ul. Kowalska 5, Wrocław
Wartość przedmiotu sporu: 2345 zł
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego Wnoszę o:
1. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zawartego w wyroku prawomocnym Sądu Rejonowego we Wrocławiu sgn. akt 123/aa/00 z dnia 12.07.2000 roku zobowiązujący Jana Nowaka do zapłaty pozwanemu Andrzejowi Kowalowi 2345 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5.04.2000 roku oraz kosztów procesowych w kwocie 120zł zaopatrzony klauzulą wykonalności nadaną przez Sąd dnia 28.07.2000 r. sgn. akt 123/aa/00, przeciwko powódce Annie Nowak, będącej w związku małżeńskim z Janem Nowakiem, z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku. Powódka pozostaje z mężem w rozdzielności majątkowej od dnia 12.10.1999 r.. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. 4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie przeciwko Bogdanowi i Konstancji Dzięgiel, sgn. akt 123/za/00 do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszej sprawy. Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 12.07.2000 roku sgn. akt 123/aa/00 Sąd Rejonowy w Toruniu zasądził od męża powódki Jana Nowaka na rzecz pozwanego kwotę 2345 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 5.04.2000 roku i kosztami procesu w kwocie 120 zł.
Pozwany w procesie przed Sądem Rejonowym dochodził należności za remont samochodu Polski Fiat 126p o numerze rejestracyjnym BBB 2222.
Dowód: akta Sądu Rejonowego we Wrocławiu sgn. akt 123/aa/00.
Na wniosek pozwanego Sąd Rejonowy w dniu 28.07.2000 roku nadał wyrokowi klauzulę wykonalności przeciwko powódce, żonie Annie Nowak, z ograniczeniem odpowiedzialności majątkowej, do majątku objętego wspólnością majątkową.
Dowód: akta komornika Sądu Rejonowego sgn. akt 123/00, zawiadomienie komornika z dnia 9.09.2000 roku o wszczęciu egzekucji.
Na podstawie tytułu wykonawczego opisanego powyżej pozwany może egzekwować należność za świadczoną usługę związaną z przedmiotem objętym wspólnością majątkową małżonków. Tego warunku nie spełnia należność pozwanego. Mąż powódki dokonał zakupu samochodu z własnych środków 12.12.2000 r. a więc już w czasie, gdy między małżonkami była rozdzielność majątkowa.
Dowód; umowa kupna samochodu, Zaświadczenie z wydziału komunikacji, Akt notarialny znoszący wspólność majątkową małżonków.


(…)

… w klauzuli wykonalności.
Za remont samochodu męża powódki winien zapłacić mąż powódki, bez mojego udziału. Powódka wezwała pozwanego do zaniechania egzekucji z ruchomości domowych wskazując, że jego należność dotyczy majątku odrębnego męża i to wezwanie nie odniosło skutku.
Komornik w mieszkaniu powódki zajął telewizor i kuchenkę mikrofalową, zestaw wypoczynkowy, meble kuchenne i zapowiedział sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej. W tych warunkach uzasadniony jest pozew o zabezpieczenie powództwa, ponieważ ewentualna sprzedaż tych przedmiotów naraziłaby mnie na straty.
Anna Nowak

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz