Wzór pisma-Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU zawarta dnia .............................. w ............................................................................. pomiędzy
...................................................................... przy ul. .................................................................,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ......................................................................,
reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej...................................zwaną dalej Spółką
a
.......................................................................................................................................................
zam. w ........................................... przy ul. .................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria ...................................nr....................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§ 1
Spółka zleca Zleceniobiorcy wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia ............................... o godz. ............................ w siedzibie Spółki.
§ 2
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
§ 3
Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ............................. zł.
§ 4
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 5
Umowę sporządzono w........... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.
....................................................... ...........................................................
Spółka Zleceniobiorca ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz