Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - strona 2

note /search

Rynek finansowy - inwestor rzeczowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1596

R Y N E K F I N A N S O W YRynek finansowy – to miejsce, gdzie zazwyczaj dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży różnych form kapitału krótkoterminowego i długoterminowego. Warto zauważyć, że rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie...

Analiza ekonomiczna- badania procesów gospodarczych

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2058

ANALIZA EKONOMICZNAAnaliza ekonomiczna - to metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków, najczęściej ilościowych, zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali...

Swap

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1379

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny rozwój rynku kontraktów swap, który rozpoczął się w latach osiemdziesiątych i trwa do ...

Rynek pracy - Bezrobocie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2275

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...

Krzywa ISLM

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4907

Literatura: - Podstawy ekonomii / red. nauk. R. Milewski, E. Kwiatkowski, rozdział 18.1. – 18.3., ss.466 – 489. - A. Baszyński, B. Kalinowska, M. Knapińska, Makroekonomia. Państwo w gospodarce (ćwiczenia i przykłady), rozdział 4. - Podstawy makroekonomii / red. nauk. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo...

Inflacja - Szok podażowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3052

INFLACJA Istota inflacji i jej przyczyny Wskaźniki inflacjiRodzaje inflacjiKoszty i społeczno – ekonomiczne następstwa inflacjiTeorie inflacjiBIBLIOGRAFIABegg D., Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Makroekonomia, wyd. PWE, Warszawa 1997Friedman M., Rola polityki pieniężnej, PWE, Warszawa 1975Kwiatk...

Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2429

P I E N I Ą D Z, SYSTEMY PIENIĘŻNE- 1 - Zagadnienia: 1. Ogólne pojęcie pieniądza 2. Podstawowe pojęcia 3. Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego 4. System pieniężny 5. Funkcje pieniądza 6. Popyt na pieniądz 7. Prawo Kopernika 8. Formy pieniądza 9. Pieniądze w Polsce 10. Klasyfikacja st...

Analiza odchyleń

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2212

ANALIZA ODCHYLEŃ W ANALIZIE FINANSOWEJAnaliza podstawowych odchyleń na podstawie analizy finansowej.Analiza finansowa obejmuje ocenę wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym, w tym stanu majątkowo-kapitałowego, wyników finansowych i ogólnej sytuacji finansowej firmy. Analiza ta, będąca częścią...

Bilans - Aktywa obrotowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna anali...

Cykl środków pieniężnych

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1848

Cykl środków pienięznychWskaźnik ten obrazuje czas, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na regulowanie zobowiązań do momentu przypływu gotówki z pobranych należności.Krótki cykl środków pieniężnych jest bardziej korzystny dla firmy, gdyż oznacza, że pieniądze zainwestowane w aktywa ...