Wyznaczanie pola powierzchni

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie pola powierzchni - strona 1 Wyznaczanie pola powierzchni - strona 2 Wyznaczanie pola powierzchni - strona 3

Fragment notatki:

  1  12. Wyznaczanie pola powierzchni 1  12.1. Metody wyznaczania pola powierzchni    A.  Wprowadzenie   Obliczanie  pól  powierzchni  jest  jednym  z  bardziej  istotnych  zadań  geodezyjnych  wyko- rzystywanych  w  głównej  mierze  do  prowadzenia  ewidencji  gruntów.  Przez  ewidencję  grun- tów  rozumie  się:  obręb,  kompleks,  działka,  uŜytki.  W  chwili  obecnej  zgodnie  z  wymogami  UE  Polska  jest  w  okresie  przekształceń  systemu  EG  w  system  katastralny.  Najistotniejszym  elementem  EG  jest  powierzchnia  działek.  Natomiast  system  katastralny  bazuje  przede  wszystkim  na  wartości  nieruchomości.  Nie  mniej  jednak  pola  powierzchni  gruntów  są  istot- nym czynnikiem determinującym tą wartość. Powszechnie znana w geodezji zasada „od ogó- łu  do  szczegółu”  ma  szczególne  zastosowanie  podczas  procesu  obliczania  pól  powierzchni.  Polega ona na tym, Ŝe w pierwszej kolejności obliczamy pole powierzchni elementu najwięk- szego (obręb lub kompleks działek), którą przyjmuje się za bezbłędną.  Kolejno obliczane są  powierzchnie elementów bezpośrednio mniejszych (działek), takŜe metodą analityczną. Nale- Ŝ y  zaznaczyć,  Ŝe  obecnie  pole  powierzchni  obrębu  liczone  jest  jako  suma  pól  powierzchni  wszystkich  działek  stanowiących  obręb  wyliczonych  metodą  analityczną.  Następnym  kro- kiem  w  realizacji  zasady  „od  ogółu  do  szczegółu”  jest  obliczenie  i  wyrównanie  pól  po- wierzchni  konturów  klasyfikacyjnych  poszczególnych  uŜytków  gruntowych  tworzących  działkę do uprzednio wyrównanej powierzchni tej działki.  W zaleŜności od rodzaju elementów stosowanych w procesie obliczania pól powierzchni, a co  za tym idzie uzyskanej dokładności, moŜna wyróŜnić 5 zasadniczych metod ich obliczania:  1)  analityczna – na podstawie współrzędnych lub miar pozyskanych  bezpośrednio w te- renie,  2)  graficzna – na podstawie miar odczytanych z mapy,  3)  analityczno – graficzna – część danych z terenu a część z mapy,  4)  komputerowa – z wykorzystaniem komputera i jego urządzeń peryferyjnych, na przy- kład digimetr, skaner,  5)  terenowa – z wykorzystaniem nowoczesnej techniki pomiarowo – obliczeniowej.                                                    1  Rozdział  ten  (nr  12)  został  wykonany  w  ramach  opracowania  skryptu  uczelnianego  dla  studentów  I  roku   

(…)

… być obarczone błędami kartowania, pomiaru elementów liniowych na mapie oraz deformacji podkładu
mapowego (skurcz mapy). Wielkość skurczu mapy zaleŜy między innymi od materiału, na
którym wykonano mapę oraz sposobu i warunków jej przechowywania (zmian temperatury i
wilgoci). Skurcz liniowy mapy w kierunkach głównych moŜemy określić na podstawie wymiarów ramek sekcyjnych arkusza (rys. 12.8) lub długości boków…

 100% 
(12.14)
gdzie:
d'
-
długość odcinka na mapie,
M
-
skala mapy.
Wartość skurczu powierzchniowego wyraŜamy wzorem ∆% = p % + q% , a pole powierzchni
figury wyznaczymy z wzoru:
15
p% + q%  2
∆%  2


P = P ' 1 +
 M = P ' 1 +
M
100% 
 100% 

(12.15)
gdzie:
P
-
rzeczywiste pole powierzchni figury w terenie,
P'
-
pole powierzchni figury na mapie.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe skurcz powierzchniowy…
… pole powierzchni wyznaczane metodą graficzną moŜe być obar-
czone błędami kartowania, pomiaru elementów liniowych na mapie oraz deformacji podkładu
mapowego (skurcz mapy). Wielkość skurczu mapy zaleŜy między innymi od materiału, na
którym wykonano mapę oraz sposobu i warunków jej przechowywania (zmian temperatury i
wilgoci). Skurcz liniowy mapy w kierunkach głównych moŜemy określić na podstawie…
… będzie więc wyznaczona ze wzoru:
 δ% 
d = d ' 1 + M (12.14)
 100% 
gdzie:
d' - długość odcinka na mapie,
M - skala mapy.
Wartość skurczu powierzchniowego wyraŜamy wzorem ∆% = p % + q% , a pole powierzchni
figury wyznaczymy z wzoru:
15
 p% + q%  2  ∆%  2
P = P ' 1 +  M = P ' 1 + M (12.15)
 100%   100% 
gdzie:
P - rzeczywiste pole powierzchni figury w terenie,
P' - pole powierzchni figury na mapie…
… powierzchni metodą analityczną ze współrzędnych biegunowych
Drugim sposobem zastosowania metody analitycznej do wyznaczenia pola powierzchni
wieloboku jest jego obliczenie na podstawie elementów liniowych i kątowych uzyskanych w
wyniku pomiaru metodą biegunową z jednego stanowiska. Po redukcji kierunków pomierzonych na wierzchołki wieloboku w stosunku do kierunku nawiązania otrzymujemy kierunki
zredukowane…
…, import
współrzędnych punktów załamania granicy działki. Następnie wybieramy z głównego menu
opcję obliczenia pola powierzchni. Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe pole po-
wierzchni – rys. 12.12.
Rys. 12.12. Okno dialogowe „pole powierzchni” programu WinKalk – menu Obliczenia.
Po uzupełnieniu nazwy kompleksu i numeru działki (rys. 12.12) naleŜy wpisać w
wierszu ciąg cyfr oznaczających numery…
…, zdefiniowanie jednostek, import
współrzędnych punktów załamania granicy działki. Następnie wybieramy z głównego menu
opcję obliczenia pola powierzchni. Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe pole po-
wierzchni – rys. 12.12.
Rys. 12.12. Okno dialogowe „pole powierzchni” programu WinKalk – menu Oblicze-
nia.
Po uzupełnieniu nazwy kompleksu i numeru działki (rys. 12.12) naleŜy wpisać w
wierszu ciąg cyfr…
… geodezyjnych. W tachimetrach elektronicznych stosowane oprogramowania są
wyposaŜone między innymi w funkcję obliczania pola powierzchni. Obliczanie takie wykonywane jest metodą analityczną na podstawie wcześniej pomierzonych pikiet terenowych
punktów załamania granicy i wyliczonych współrzędnych poziomych tych punktów. W ten
sposób wykonując w terenie na przykład podział czy rozgraniczenie działki w szybki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz