Wymiar sprawiedliwości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiar sprawiedliwości - strona 1 Wymiar sprawiedliwości - strona 2 Wymiar sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:


Trybunał Sprawiedliwości  Skład i status członków    w skład TS wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego   27     TS jest wspomagany przez  8 rzeczników generalnych   ich zadaniem jest przedstawianie uzasadnionych wniosków w  niektórych sprawach (przy zachowaniu niezależności i bezstronności),  o  wnioski mają formę propozycji rozwiązania sprawy i są częścią opinii wydawanej przez rzecznika,  o  propozycje rzecznika  nie są  dla trybunału wiążące,    sędziowie i rzecznicy generalnie powoływani za  wspólnym porozumieniem  przez rządy państw członkowskich  ( opiniowani przez komitet złożony z 7 prawników o uznanej kompetencji)     kadencja   6 lat   co 3 lata wymiana części składu (13-14 sędziów, 4 rzeczników),    mandaty są odnawialne,     kryteria wyboru :  o  osoby o niekwestionowanej niezależności i kwalifikacjach umożliwiających zajmowanie najwyższych stanowisk  sądowych w ich krajach  prawnicy o uznanych kompetencjach,    sędzia może zrezygnować, lub zostać odwołany, pozbawiony prawa do emerytury etc. jeśli zgodnie z jednomyślną  decyzją sędziów i rzeczników nie spełnia warunków lub nie wywiązuje się z obowiązków  sędzia nie bierze udziału w  tych obradach,     immunitet jurysdykcyjny   po skończeniu funkcji nadal objęci immunitetem, trybunał w pełnym składzie może uchylić,    funkcji sędziego i rzecznika generalnego  nie wolno łączyć  z innymi stanowiskami i prowadzić innej działalności,  Struktura wewnętrzna     prezes   wybierany przez członków spośród siebie na  3 lata   mandat  odnawialny ,     pierwszy rzecznik   wybierany spośród rzeczników na  1 rok ,     izby   3 lub 5 sędziów,    trybunał może orzekać w:  o  pełnym składzie  dymisja, odebranie emerytury etc. komisarzowi, RPO, członkowi TO,  o  wielkiej izbie  na żądanie państwa członkowskiego lub instytucji – stron w postępowaniu,    na wniosek TS, Rada może powołać (jednomyślnie) sprawozdawców pomocniczych,     sekretariat   prowadzi rejestr (pisma procesowe i dokumenty),     sekretarz  powoływany na  6 lat  (odnawialny)  odwołanie tylko gdy nie spełnia wymogów lub nie wypełnia zadań,  o  sprawuje pieczę nad dokumentami, pieczęciami,  o  odpowiada za archiwum i wydawnictwa TSUE, administrację, finanse i rachunkowość,  o  wspiera trybunał, prezesa, prezesów izb i sędziów we wszystkich czynnościach urzędowych,  Właściwość    kompetencja TS obejmuje  całość postępowań spornych i niespornych , przewidzianych w traktatach, 

(…)

… Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej,
wyłączna właściwość TS:
o skargi przeciwko państwom członkowskim za naruszenie prawa UE wnoszone przez KE lub inne kraje,
o spory dot. wykonywania przez krajowe banki centralne zobowiązań,
o sprawy dot. wydania opinii o zgodności z traktatami projektu umowy międzynarodowej,
o pytania prejudycjalne kierowane przez sądy państw członkowskich,
o spory…
… na żądanie TS, po konsultacji z KE i PE, może (jednomyślnie) tworzyć
sądy wyspecjalizowane rozpoznające w pierwszej instancji niektóre sprawy,
członkowie  mianowani przez Radę (jednomyślnie)  kryteria takie jak przy TS,
prawo odwołania do Sądu,
sądy ustalają regulaminy proceduralne w porozumieniu z TS;
Sąd do spraw Służby Publicznej UE

od XI 2004 – działalność od 2005 przy Sądzie,
w skład…
…, Rozwój, Komunikacja  metodyka kontroli, wsparcie,
kontrola jakości, komunikacja, wsparcie kontroli finansowej,
komitet administracyjny  kwestie administracyjne,
sekretarz generalny  stoi na czele administracji TO, odpowiada przed nim, jest odpowiedzialny za sekretariat,
*kworum  2/3 członków
*decyzje przyjmowane po rozpatrzeniu przez grupę kontroli lub komitet,
*decyzje zwykle przyjmowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz