Wykresy momentów gnących

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykresy momentów gnących - strona 1 Wykresy momentów gnących - strona 2 Wykresy momentów gnących - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW  (POWYM) Automatyka i Robotyka, sem. 3. Wykresy momentów gn ą cych:  belki i proste ramy płaskie Praca domowa Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk 1. Lewiński J., Wilczyński A., Wittenberg –Perzyk D, Podstawy  Wytrzymałości Materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Warszawskiej, Warszawa 2000, 2. Lewiński J., Wawrzyniak A., Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń z  wytrzymałości materiałów, Warszawa 2005, 3. Bąk Roman, Burczyński Tadeusz, Wytrzymałość materiałów z  elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2001, 4. Niezgodziński M., E, Niezgodziński T, Wzory, wykresy i tablice  wytrzymałościowe, WNT, 1996, 5. Brzoska Zbigniew, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa  1972 6. Jastrzębski Przemysław, Mutermilch Jerzy, Orłowski Wiktor,  Wytrzymałość materiałów, Arkady, Warszawa, 1985  LITERATURA MODEL PR Ę TA PROSTEGO W STANIE  RÓWNOWAGI STATYCZNEJ Wg [3] SIŁY WEWN Ę TRZNE  I NAPR Ęś ENIA W PR Ę CIE Wektor napr ęŜ enia całkowitego ∆ A -  element powierzchni przekroju w otoczeniu punktu,  ∆ P W - wypadkowa sił powierzchniowych działaj ą cych na  ∆ A. Ka Ŝ demu punktowi przekroju jest przyporz ą dkowany wektor napr ęŜ enia. Okre ś lone w  ten sposób pole wektorowe napr ęŜ enia tworzy układ powierzchniowych sił  wewn ę trznych  p  (y, z).  Po zredukowaniu do  ś rodka ci ęŜ ko ś ci  S  przekroju mo Ŝ na go zast ą pi ć   wektorem  głównym P w i momentem głównym Mw  sił wewn ę trznych P w i Mw  moŜna wyznaczyć albo z warunków równowagi lewej „/", albo prawej „p"  części pręta,  Wg [3] SKŁADOWE SIŁ WEWN Ę TRZNYCH Równaniem siły normalnej  N(x),  momentu skręcającego  Ms(x),  siły  poprzecznej  T(x)  lub momentu gnącego  Mg(x)  nazywamy funkcję  określającą odpowiednio  N, Ms, T  lub  Mg  w kaŜdym przekroju  naleŜącym do rozwaŜanego przedziału pręta.  Obrazem równań  N(x), Ms(x), T(x)  lub  Mg(x)  są wykresy sił  wewnętrznych w pręcie. •PołoŜenie przekroju pręta określa   współrzędna  x, •Pręt dzieli się na przedziały, •Granicę przedziału stanowi:  - podpora,  -miejsce przyłoŜenia siły skupionej  lub    momentu skupionego,  -początek lub koniec obciąŜenia rozłoŜonego w sposób ciągły wzdłuŜ osi pręta Wg [3] KONWENCJA ZNAKÓW Rozciąganie Ściskanie Siła normalna N  jest równa algebraicznej sumie składowych osiowych sił  zewn ę trznych działaj ą cych po jednej stronie rozwa Ŝ anego przekroju pr ę ta. Moment skr ę caj ą cy Ms  jest równy algebraicznej sumie momentów sił  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz