Wykład - sądy i trybunały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sądy i trybunały - strona 1 Wykład - sądy i trybunały - strona 2 Wykład - sądy i trybunały - strona 3

Fragment notatki:

SĄDY I TRYBUNAŁY. PROKURATURA
Rozdział VIII - „Sądy i trybunały” - trybunałów wcześniej nie było, bo panował pogląd, że to nie jest władza sądownicza
Art. 173 - władza sądownicza odrębna i niezależna (ale bez autonomii budżetowej, jak było w projekcie - autonomia jest określona w ustawie, wydatków nie może obcinać ministerstwo, ale może (i robi to) Sejm
Art. 174 - wyroki w imieniu RP - wymiar symboliczny, historyczny i w ogóle, bo przepis w niezmienionej formie istnieje już od 1918
Art. 175 - struktura sądownictwa - SN, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe (administracyjne i wojskowe są sądami szczególnymi, ale nie ma tej nazwy, bo wojskowi bali się, że ze względu na małą działalność sądy im zlikwidują), na czas wojny mogą być ponadto wprowadzone sądy wyjątkowe i tryby doraźne
Art. 176 - 2-instancyjność (której w administracyjnych nie było jednak aż do 2004, bo dopiero wtedy ustawa weszła, w międzyczasie substytutem była rewizja nadzwyczajna od orzeczenia NSA dokonywana przez SN)
Art. 177 - sądy powszechne - zajmują się wszystkim, co nie jest zastrzeżone dla innych sądów (czyli mają 11 mln spraw / rok)
Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Struktura - sądy rejonowe (min 2 gminy, ok. 300), okręgowe (dawne wojewódzkie, cięższe przestępstwa i apelacja od rejonowych i apelacyjne (10, apelacja od okręgowych) (art. 2)
Sądy grodzkie - wydzielone komórki rejonowych, zajmują się drobnymi sprawami (art. 13)
Zwierzchnictwo - MS osobiście i przez właściwą służbę nadzoru (art. 9)
Sędzia - wymagane jest obywatelstwo, wykształcenie, 29 lat, dobry stan zdrowia, praktyka (3 lata jako asesor, 5 jako referendarz), zdany egzamin i nieskazitelny charakter (art. 61.1)
Art. 178 - sędziowie - niezawiśli, mają mieć odpowiednie warunki pracy i wyposażenie, nie mogą należeć do partii, związku, itp.
Art. 179 - powoływanie - przez prezydenta na wniosek KRS na czas nieoznaczony
Art. 180 - gwarancje niezawisłości - nieusuwalność, ew. złożenie z urzędu, zawieszenie lub przeniesienie tylko na mocy orzeczenia sądowego wynikającego z ustawy (czyli to sędziowie siebie sądzą), w razie wieku (65 lat, przejście automatyczne, chyba, że KRS zdecyduje inaczej), choroby lub utraty sił mogą przejść w stan spoczynku (czyli nie sądzą, ale dostają pieniądze), w ramach reorganizacji nie wolno im obniżyć uposażenia
Art. 181 - immunitet, analogiczny do parlamentarnego (zamiast marszałka prezes sądu)
Art. 182 - czynnik społeczny, czyli ławnicy w sądach rejonowych:
Wymagania - obywatelstwo, pełnia praw, wiek między 30 a 70 lat, zamieszkanie lub zatrudnienie w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie można być: pracownikiem sądu, prokuratury i organów z nimi związanych, policjantem, adwokatem, radcą prawnym, duchownym, żołnierzem, funkcjonariuszem Służby Więziennej i ławnikiem w innym sądzie) (art. 158-159)


(…)

… (co Chruściak uznaje za błąd, skoro taki rzecznik praw dziecka jest):
Ustawa o prokuraturze:
Co robi - prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze, pełni funkcję oskarżyciela publicznego, wytacza powództwa w określonych przypadkach, nadzoruje postanowienia o pozbawieniu wolności, zaskarża do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne, koordynuje ściganie przestępstw, itp. (art. 3)
Struktura - 3…
…) na wniosek obywateli lub ich organizacji,
2) na wniosek organów samorządów,
3) na wniosek Rzecznika Praw Dziecka,
4) z własnej inicjatywy.
Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy - osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy - określać przedmiot sprawy.
 Rzecznik po zapoznaniu się z wnioskiem może:
1) podjąć…
…, senatorów i sędziów trwa 4 lata, na czele przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących, szczegóły w ustawie:
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa:
Co jeszcze robi - rozpatruje i ocenia kandydatury na stanowiska sędziowskie, przedstawia prezydentowi wnioski o powołanie sędziów, rozpatruje wnioski sędziów o przeniesienie w stan spoczynku i powrót do czynnej służby, pozwala sędziom powyżej 65 lat dalej pełnić…
… wyłącznie przez ZN, wniosek marszałkowi może złożyć 140 członków (art. 4, 6.1), uchwała musi być podjęta większością 2/3 (art. 13.1)
Reszta - może być postawiona przed TS przez Sejm, wniosek marszałkowi może złożyć prezydent, 115 posłów lub komisja śledcza (bez premiera i ministrów), w sprawie posłów wniosek składa marszałek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej) (art. 5)
Tryb postępowania - wniosek…
… administracji rządowej (art. 1)
Struktura - sądy wojewódzkie (pierwsza instancja) i NSA (nadzór i apelacja) (art. 2-3)
NSA - 3 izby: Finansowa, Gospodarcza i Ogólnoadministracyjna (art. 39)
Art. 185 - prezes NSA - powoływany przez prezydenta na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne NSA (konkretnie kandydatów jest dwóch, sędziowie NSA wybrani przez ZO NSA w tajnym…
… materiałów składa sprawozdanie z propozycją pociągnięcia do odpowiedzialności lub umorzenia postępowania, decyzję podejmuje Sejm w drodze uchwały, podjętej większością bezwzględną lub 3/5 liczby ustawowej w przypadku rządu (art. 13), w razie postawienia przed TS następuje zawieszenie postawionej osoby w czynnościach lub uchylenie immunitetu parlamentarnego (art. 11)
Koniec kadencji - postępowanie nie ulega…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz