Wykład - Sądowy sposób rozwiązywania sporów międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sądowy sposób rozwiązywania sporów międzynarodowych - strona 1

Fragment notatki:

Sądowy sposób rozwiązywania sporów międzynarodowych
Sądy międzynarodowe można podzielić na sądy rozjemcze i sądy stałe. Na konferencjach haskich podjęto wysiłki zmierzające do utworzenia stałych sądów międzynarodowych. Pojawiła się jednak niezgoda państw uczestniczących, gdyż dopatrywały się w takich instytucjach ograniczenia swojej suwerenności. Uzgodniono natomiast, że powinien zostać powołany Stały Trybunał Rozjemczy. Tak naprawdę Trybunał stałe ma tylko biuro, a skład wybierają zainteresowane państwa. Z krytyka arbitrażu łączyło się często zmierzanie do utworzenia stałych sądów. Pierwszy taki sąd utworzono po I wojnie światowej - Komitet Prawników LN przygotował więc projekt utworzenia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, który rozpoczął swoją działalność w 1922 r. W okresie swojego istnienia STSM wydal 18 wyroków, 2 decyzje i 27 opinii doradczych. Po II wojnie światowej w miejsce STSM powołano MTS. Ponadto państwa integrujące się powołują stałe sądy regionalne.
MTS (pyt. 156)
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza - został utworzony w 1996 r. zgodnie z Konwencją z Montego Bay. Zgodnie z postanowieniami statutu złożony jest z 21 sędziów reprezentujących główne systemy prawne świata, co więcej w jego składzie nie może być dwóch obywateli tego samego państwa. Jego kompetencja obejmuje spory dotyczące interpretacji lub stosowania konwencji. Decyzje Trybunału są ostateczne i wiążące tylko dla stron sporu w tylko w danej sprawie. TS WE - utworzono go na podstawie Traktatu rzymskiego z 1957 r., przekazano mu różnorodne kompetencje:
rozpatruje skargi jednego państwa przeciwko drugiemu,
rozpatruje skargi Komisji na państwa członkowskie,
rozpatruje odwołania organów WE, osób fizycznych i prawnych,
może rozpatrywać inne sprawy przekazane przez Radę.
Jest więc sądem konstytucyjnym, apelacyjnym, międzynarodowym, administracyjnym i cywilnym.
ETPCz - liczba sędziów równa jest liczbie stron konwencji, każde państwo - strona konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności może wnieść skargę do trybunału. Trybunał rozpatruje skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia Konwencji. Ale skargi można wnosić dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym.
Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka - posiada on jurysdykcję we wszystkich sprawach spornych, odnoszących się do interpretacji czy stosowania Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka . Prawo wnoszenia skarg mają wyłącznie państwa oraz komisja, nie przysługuje ono osobom fizyczny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz