Wykład - Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach - strona 1 Wykład - Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach - strona 2 Wykład - Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach - strona 3

Fragment notatki:

Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach
Potencjał roboczy: pojedynczy człowiek lub większa zbiorowość ludzi - indywidualny potencjał roboczy to zasób możliwości roboczych, intelektualnych, którymi dysponuje człowiek, które może wykorzystać w procesie pracy. Kształtują się one pod wpływem czynników wewnętrznych -endogenicznych - związanych bezpośrednie z daną osobą, ale także pod wpływem czynników egzogenicznych - zewnętrznych. Pełne zatrudnienie: taki stan w ramach, którego każdy człowiek zdolny do pracy i pragnący pracować może w stosunkowo krótkim czasie uzyskać pracę na warunkach określonych przez normy prawa pracy. (Konstytucja i kodeks pracy i ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocie 1994, oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2004).
Racjonalne zatrudnienie: oznacza stan w ramach, którego zatrudnieniu pełnemu towarzyszy rozmieszczenie pracujących w układzie kwalifikacyjnym, zawodowym, terytorialnym, zgodnie potrzebami gospodarki oraz aspiracjami i dążeniami pracowników przy jednoczesnym należytym wykorzystaniu czasu pracy i kwalifikacji zatrudnionych. Jest to proces kształtowania, rozmieszczania i wykorzystywania zasobów pracy. W szerszym znaczeniu - czynni zawodowo lub pracujący natomiast w węższym ujęciu pracownicy. Czynni zawodowo to osoby pracujące natomiast zawodowo aktywni obejmują zarówno pracujących jak i bezrobotnych poszukujących pracy. Zawodowo bierne - osoby pozostające na utrzymaniu innych osób lub też posiadające niezarobkowe źródła utrzymania. Funkcje zatrudnienia: - ekonomiczna czynnik efektów gospodarczych zakładu pracy, a w skali makro ekonomiczne wzrostu gospodarczego. Funkcja dochodowa zatrudnienie stanowi najważniejsze źródło dochodów ludności. Funkcja społeczna - umożliwienie realizacji społecznej potrzeby pracy poprzez uczestnictwo jednostek w życiu społecznym i gospodarczym. Pełne zatrudnienie to proces zmierzający do całkowitej absorpcji faktycznych zasobów pracy w społecznym procesie pracy poprzez racjonalne kształtowanie liczby miejsc pracy w sposób zaiwaniający osobom poszukującym pracy jej uzyskanie w możliwie krótkim czasie. Rynek pracy: zmienne zawodów lub też zatrudnienie, oznacza stan w ramach, którego mają miejsce transakcje ekonomiczne z jednej strony jest to najmowanie, czyli angażowanie ludzi do praca z drugiej strony jest to sprzedaż swojej pracy. Rynek pracy, jako całość podlega podziałowi na wiele pod-rynków takich jak np. rynki regionalne, sektoralne a także specyficzne rynki dla poszczególnych kategorii zawodów i osób. Zasięg rynku pracy: 1. Rynek krajowy, traktuje on o makro problemach zatrudnienia podlega ogólnej polityce państwa i jest regulowany przez decyzje centralne, 2. Rynek regionalny, mezo rynek, jest on dostosowany do administracyjnego podziału kraju lub też do zasięgu umownych granic, 3. Rynek lokalny, regulowany przez lokalne organy samorządowe - mikro rynek, ma istotne znaczenie w polityce zatrudnieniowej i rozwiązywaniem problemów. Rynek pracy tworzą segmenty, które są określone, jako część jego struktury. Segmenty rynku pracy mogą być wyodrębnianie na podstawie różnych kryteriów takich jak np. Płeć, wiek kwalifikacje, zawód, gałąź lub też dział gospodarki oraz określony region lub też miejscowość. Koncepcja podziału gospodarki na 3 sektory została zaproponowana w latach 30 - tych przez Fishera i Clarka:


(…)

…. Naturalna stopa bezrobocia: to odsetek siły roboczej dotyczący bezrobotnych sytuacji równowagi zaistniałej na rynku pracy. Osoby te są bezrobotne dobrowolnie, ponieważ nie wyrażają skłonności do podjęcia pracy w ramach realnej stawki płac zapewniającej równowagę. Potencjalny poziom produkcji. Artur Okun: roczna stopa wzrostu realnego produktu narodowego brutto na poziomie 2.7% zapewnia utrzymanie stałej…
… rezultatem nierównowagi pomiędzy podażą siły roboczej a popytem na pracę, czyli chłonnością gospodarki. W tym ujęciu jest to pojęcie ekonomiczne, z kolei w ujęciu podmiotowym rozpatruje się od strony osób dotkniętych tą klęską i oznacza stan przymusowej bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia, dla których podstawą egzystencji są dochody z pracy. Bezrobocie…
… kategorie są niezależne od danej osoby.
Bezrobocie strukturalne jest efektem przekształceń strukturze gospodarki np. restrukturyzacji i powoduje zmiany strukturze popytu na pracę. Jest ona definiowana, jako rozbieżność struty popytu na prace i struktury jej podaży. Może ona wynikać z ogólnego niedorozwoju gospodarki i niemożliwości stworzenia odpowiedniej ilości stanowisk pracy dla wszystkich zdolnych…
… dla bezrobotnych Bezrobocie dobrowolne: osoby, które nie podejmują pracy powodu wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych i odpowiedni poziom świadczeń socjalnych.
Bezrobocie przymusowe: dotyczy osób, które utraciły pracę w warunkach od siebie niezależnych lub też wracają na rynek pracy poprze rwie spowodowanej przyczynami społecznymi. Stopa bezrobocia -negatywna miara wskazująca, jaka część zdolnych do pracy zasobów…
… gospodarczego. Monopson i monopol bilateralny, jako najbardziej charakterystyczne zjawiska konkurencji niedoskonałej. Monopson oznacza sytuację, kiedy na rynku występuje jeden kupujący dany produkt. Monopson nie powinien być kojarzony monopolem - jeden sprzedawca usługi/produktu. Termin ten jest najczęściej stosowany do wskazania pozycji wyłączności lub dominacji pracodawcy nadanym rynku. Przedsiębiorstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz