Wykład o polimerach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o polimerach - strona 1

Fragment notatki:

OD REDAKCJI Niniejszy zeszyt „Polimerów” zawiera publikacje (z wyj¹tkiem Komunikatu szybkiego druku) oparte na treœci wyst¹pieñ przedstawionych w ramach konferencji „Materia³y Polimerowe, Pome- rania—Plast 2007”, Szczecin—Ko³obrzeg, 23—25 maja 2007 r. Redakcja serdecznie dziêkuje prof. Tadeuszowi Spychajowi za inicjatywê i pomoc merytoryczn¹ w przygotowaniu zeszytu. AGNIESZKA DRZYCIMSKA, TADEUSZ SPYCHAJ Politechnika Szczeciñska Instytut Polimerów ul. Pu³askiego 10, 70-322 Szczecin e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl Hybrydowe uk³ady typu polimer hydrofilowy/montmorylonit Streszczenie  — Przedstawiono przegl¹d literatury dotycz¹cej hybrydowych uk³adów typu polimer hydrofilowy (kationowy, anionowy lub niejonowy)/montmorylonit (MMT), sposobów ich otrzymy- wania, metod oceny oraz kierunków zastosowania. Synteza tego typu produktów pozwala na mody- fikacjê w³aœciwoœci u¿ytkowych polimerów. Szczegó³owo scharakteryzowano zawieraj¹ce MMT ma- teria³y hybrydowe na podstawie poliakryloamidu (PAAm), kopolimerów akryloamidu, poliwinylo- pirolidonu (PVP), poli(kwasu akrylowego) (PAA), poli(tlenku etylenu) (PEO), oligomerów i polime- rów glikolu etylenowego, a tak¿e polimeru pochodzenia naturalnego — skrobi. S³owa kluczowe : uk³ady hybrydowe, polimer hydrofilowy, montmorylonit, nanonape³niacz. HYBRID HYDROPHILIC POLYMER / MONTMORILLONITE SYSTEMS Summary  — A literature review on hybrid systems consisted of hydrophilic polymer (cationic, anio- nic or nonionic one) and montmorillonite (MMT, Fig. 1 and 2) is presented. The methods of prepara- tion, evaluation and applications directions are discussed. Preparation of such products let modify the functional properties of polymers. The hybrid systems based on polyacrylamide (PAAm) (Fig. 3—5), acrylamide copolymers, polyvinylpyrrolidone (PVP), poly(acrylic acid) (PAA) (Fig. 6), poly(ethylene oxide) (PEO), oligomers or polymers of ethylene glycol (Fig. 7) or polymer of natural origin — starch, containing montmorillonite were characterized in detail. Key words : hybrid systems, hydrophilic polymer, montmorillonite, nanofiller. Uk³ady polimer hydrofilowy/nanonape³niacz nieor- ganiczny ciesz¹ siê w ostatnich latach coraz wiêkszym zainteresowaniem i s¹ przedmiotem wielu prac badaw- czych. Fakt ten wynika z mo¿liwoœci otrzymania mate- ria³ów o specjalnych w³aœciwoœciach, takich jak popra- wione parametry mechaniczne, zmniejszona palnoœæ, P O L I M E R Y P O L I M E R P O L I M E Nr 3 (167—252) MARZEC 2008 Tom LIII MIESIÊCZNIK POŒWIÊCONY CHEMII, TECHNOLOGII i PRZETWÓRSTWU POLIMERÓW wiêksza odpornoœæ chemiczna, wy¿szy stopieñ bariero-

(…)


Fig. 1. Scheme of montmorillonite structure
Montmorylonit (MMT) jest glinokrzemianem warstwowym sk³adaj¹cym siê z pakietów trójwarstwowych
2:1, zawieraj¹cych jedn¹ warstwê oktaedryczn¹ zamkniêt¹ dwiema warstwami tetraedrycznymi (rys. 1) [2].
POLIMERY 2008, 53, nr 3
Zastosowanie glinokrzemianów warstwowych jako
prekursorów do otrzymywania materia³ów nanokompozytowych zosta³o przetestowane w ró¿nych uk³adach
obejmuj¹cych polimery o charakterze mniej lub bardziej
hydrofobowym, takie jak np. ¿ywice epoksydowe, poliuretany, poliamidy, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, poliestry, polipropylen, polistyren, polisiloksany
lub polioksymetylen [2—10]. Jak ju¿ wspomniano, w celu uzyskania materia³u nanokompozytowego o optymalnych w³aœciwoœciach u¿ytkowych odpowiednio
zmodyfikowany MMT powinien zostaæ…
… w charakte- obejmuj¹cych polimery o charakterze mniej lub bardziej
rze nape³niacza cz¹stki nieorganiczne o wymiarach na- hydrofobowym, takie jak np. ¿ywice epoksydowe, poli-
nometrycznych mo¿na otrzymaæ w wyniku prowadze- uretany, poliamidy, kauczuk butadienowo-akrylonitry-
nia reakcji polimeryzacji w obecnoœci nanonape³niacza, lowy, poliestry, polipropylen, polistyren, polisiloksany
modyfikacji polimeru…
… poliakryloamid (PAAm)/MMT, ze wzglêdu
na szerokie mo¿liwoœci ich zastosowania, s¹ przedmiotem prac wielu badaczy [15—17]. Metod¹ spektroskopii
w podczerwieni (FTIR) badano oddzia³ywania pomiêdzy polimerem a powierzchni¹ glinokrzemianu. W widmie MMT istotne s¹ pasma pochodz¹ce od drgañ rozci¹gaj¹cych Al-Al-OH (3620 cm-1) oraz Si-O (1000— 1200
cm-1), a w odniesieniu do widma poliakryloamidu
uwagê skupiono…
… wykazywa³ cechy polielektrolitu. Zmniejszenie mocy jonowej roztworu powodowa³o
istotne zwiêkszenie wspó³czynnika pêcznienia ¿elu.
Glinokrzemiany warstwowe jako nanonape³niacze
nieorganiczne znalaz³y zastosowanie w syntezie materia³ów o cechach flokulantów typu (ko)polimer akryloamidowy/montmorylonit [20, 21]. Takie kopolimery
mo¿na otrzymywaæ metod¹ polimeryzacji heterofazowej typu woda w oleju [22…
… czêsto w postaci cienkich b³on (folii). W celu
polepszenia wytrzyma³oœci mechanicznej oraz zmniejszenia przepuszczalnoœci wody wprowadzono MMT
modyfikowany ró¿n¹ zawartoœci¹ zwi¹zków amoniowych w iloœci 5 % mas. i wyt³aczano, tak uzyskany materia³ hybrydowy [37]. Nanostruktura uk³adu skrobia/minera³ glinokrzemianowy zale¿y od oddzia³ywañ
miêdzy jego sk³adnikami. Dziêki silnym oddzia³ywaniom grup
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz