Termoplastyczna skrobia modyfikowana - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termoplastyczna skrobia modyfikowana - wykład - strona 1

Fragment notatki:

TADEUSZ SPYCHAJ* ), KRZYSZTOF KOWALCZYK, GRZEGORZ KRALA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Instytut Polimerów ul. Pu³askiego 10, 70-322 Szczecin Termoplastyczna skrobia modyfikowana montmorylonitem i odpadow¹ piank¹ poliuretanow¹ Streszczenie  — Metod¹ wspó³bie¿nego dwuœlimakowego wyt³aczania mieszaniny termoplas- tycznej skrobi (TPS) {plastyfikowanej glicerolem (G) albo mieszanin¹ formamidu i mocznika (F+M)], [TPS(G) i TPS(F+M)] lub TPS modyfikowanej montmorylonitami (MMT) [sodowym (MMT-Na) b¹dŸ organofilizowanymi (NanoBent ZS1 lub NanoBent ZS3)]} — z dodatkiem lub bez — sproszkowanej, odpadowej pianki poliuretanowej (PUR) otrzymano materia³y polimerowe. Poddano je nastêpnie badaniom metod¹ dyfrakcji rentgenowskiej, a tak¿e ocenie w³aœciwoœci me- chanicznych przy rozci¹ganiu i zginaniu. Stwierdzono, ¿e dwusk³adnikowy polarny plastyfikator (F+M) pozwala na uzyskanie materia³ów o wiêkszej elastycznoœci i wyd³u¿eniu przy zerwaniu oraz mniejszej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i zginanie ni¿ przy u¿yciu glicerolu. Zastosowane glinokrzemianowe nanonape³niacze wykazuj¹ mieszane, tj. interkalacyjno-eksfoliacyjne rozpro- szenie w osnowie polisacharydowej. Dodatek 25 cz. mas. sproszkowanej pianki PUR/100 cz. mas. skrobi do mieszanin TPS(F+M)/MMT powoduje kilkukrotny wzrost modu³u Younga oraz znaczny spadek wyd³u¿enia przy zerwaniu wytwarzanych materia³ów w stosunku do wartoœci odpowied- nich w³aœciwoœci uk³adu TPS(F+M). S³owa kluczowe : skrobia termoplastyczna, odpadowa pianka poliuretanowa, nanonape³niacze montmorylonitowe, w³aœciwoœci mechaniczne. THERMOPLASTIC STARCH MODIFIED WITH MONTMORILLONITE AND WASTE POLY- URETHANE FOAM Summary  — The properties of thermoplastic starch (TPS) initially plasticized either with glycerol (G) or a mixture of formamide and urea (F+M), modified with sodium montmorillonite (MMT-Na) or the organophilized (NanoBent ZS1 or ZS3) and their mixtures with or without waste polyure- thane foam powder have been determined and presented (Tables 3 and 4). The obtained mixtures were investigated with X-Ray diffraction (Figs. 1—3, 5) and the mechanical properties (tensile and flexural strength) also evaluated (Tables 1, 2, 5 and 6). The studies confirmed that the application of the two-component polar plasticizer (F+M) leads to the mixtures with higher elasticity and elonga- tion at break and also lower tensile and flexural strengths than those plasticized with glycerol. It was found that the addition of the layered aluminosilicate nanofillers also led to a mixed intercala- ted/exfoliated dispersion in the polysaccharide matrix. In the case of the application of a 25 parts

(…)

… termoplastów poliuretanowych lub pianek elastycznych
z dodatkiem œrodka sieciuj¹cego;
— recykling chemiczny (surowcowy) obejmuj¹cy reakcje glikolizy, hydrolizy, amonolizy i aminolizy, pirolizy, zgazowania i uwodornienia;
— spalanie z odzyskiem energii.
Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ regulowania w szerokim
zakresie w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych poliuretanów, stanowi¹ one unikatow¹ grupê materia³ów polimerowych…
…].
moplastów poliuretanowych lub pianek elastycznych Wymiary cz¹stek poliuretanowych dyspersji wod-
z dodatkiem œrodka sieciuj¹cego; nych na poziomie rzêdu mikrometrów oraz u¿ycie wody,
— recykling chemiczny (surowcowy) obejmuj¹cy re- która jest dodatkowym plastyfikatorem (najczêœciej, po-
akcje glikolizy, hydrolizy, amonolizy i aminolizy, piroli- za glicerolem stosowanym do otrzymywania TPS) umo¿-
zy…
… wilgotnoœci sezonowania próbek for-
w procesie wyt³aczania, m.in. mieszanin polimerowych mowanych metodami wyt³aczania lub wtryskiwania.
typu termoplastyczna skrobia (TPS)/termoplastyczny
poliuretan (TPUR). CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA
Seidenstucker i wspó³pr. [5] otrzymywali foliê bio-
degradowaln¹ z mieszaniny polimerowej uzyskanej Materia³y
z TPS oraz poli(estrouretanu), stosuj¹c ró¿ne stosunki
masowe komponentów…
…- Skrobiê modyfikowano glinokrzemianami warstwo-
nin¹ glicerolu (57 % mas.) oraz wody (43 % mas.) umiesz- wymi: niemodyfikowanym bentonitem sodowym
czano w strefie zasilania wyt³aczarki dwuœlimakowej. (MMT-Na, Bentonit Specjal) oraz organofilizowanymi
Dyspersjê wodn¹ PUR (40 % mas. suchej masy), w iloœci (NanoBent ZS1 oraz NanoBent ZS3, Z.G.M. Zêbiec S.A.
11 % mas. w przeliczeniu na such¹ masê skrobi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz