Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku - strona 1 Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku - strona 2 Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku - strona 3

Fragment notatki:

NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU…
STUDIA
19
Stosunki Miêdzynarodowe
– International Relations
Nr 3–4 (t. 30)/2004
ISSN 0209-0961
JANUSZ SYMONIDES
NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC
WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU.
MIÊDZY KONIECZNOŒCI¥ A MO¯LIWOŒCI¥ REFORMY
1. Debata wokó³ reformy ONZ, jej Ÿród³a i kierunki
Tocz¹ca siê obecnie dyskusja dotycz¹ca reformy ONZ, jej dostosowania do nowych zagro¿eñ i wyzwañ oraz koniecznoœci umocnienia i uczynienia z niej organizacji
na miarê XXI wieku, ma co najmniej trzy Ÿród³a. Propozycje i dzia³ania w tym kierunku s¹ inspirowane, po pierwsze, programem restrukturyzacji, jaki ju¿ na pocz¹tku swego
mandatu w 1997 r. przedstawi³ Sekretarz Generalny Kofi Annan1. Po drugie, wynikaj¹
z Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych przyjêtej na szczycie milenijnym
8 wrzeœnia 2000 r.2 Po trzecie, zosta³y niejako sprowokowane wstrz¹sem, jakim dla
spo³ecznoœci miêdzynarodowej sta³ siê atak na World Trade Center, a jeszcze bardziej
interwencja Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Iraku w marcu 2003 r., co
doprowadzi³o do g³êbokich podzia³ów miêdzy cz³onkami Rady Bezpieczeñstwa, do zakwestionowania efektywnoœci obecnego systemu bezpieczeñstwa zbiorowego, a w skrajnych wypadkach do podania w w¹tpliwoœæ nawet celowoœci istnienia Narodów Zjednoczonych3.
Przedstawiony przez Sekretarza Generalnego pakiet reform zak³ada³ uczynienie
z ONZ organizacji sprawniej, skuteczniej, lepiej i elastyczniej reaguj¹cej na potrzeby
i ¿yczenia pañstw cz³onkowskich. Podjête dzia³ania doprowadzi³y do restrukturyzacji
i konsolidacji Sekretariatu. Istniej¹ce departamenty, fundusze i programy zosta³y zgrupowane wokó³ czterech obszarów tematycznych: pokoju i bezpieczeñstwa, spraw ekonomicznych i socjalnych, spraw humanitarnych oraz rozwoju. Zmiany dotyczy³y zarówno spraw administracyjnych, jak i strukturalnych4. Utworzona przez Kofi Annana
grupa ekspertów, której przewodniczy³ Lakhdar Brahimi, przygotowa³a raport dotycz¹cy operacji pokojowych ONZ, przedstawiony w sierpniu 2000 r. Zosta³ on zaaprobowany przez Zgromadzenie Ogólne, które przyjê³o przed³o¿one rekomendacje zmie1
Department of Public Information, Basic Facts about the United Nations, New York 1998, s. 18–19;
Dossier sur la réforme à l’ONU, http://www.un.org/french/reform/dossier, 03.08.04.
2
Dok./55/L.2/, http://www.un.org/millenium/declaration.
3
Szerzej na ten temat w nastêpnej czêœci artyku³u. Por. tak¿e J. Symonides, Wojna z Irakiem a prawo
miêdzynarodowe, „Rocznik Strategiczny 2003/2004”, s. 366 i n.
4
Zosta³o utworzone nowe stanowisko zastêpcy Sekretarza Generalnego ONZ. Zosta³a nim w styczniu
1998 r. kanadyjka Louise Frechette.
20
JANUSZ SYMONIDES
rzaj¹ce do zasadniczej zmiany w strategii, doktrynie i dzia³aniach zwi¹zanych z operacjami pokojowymi5.
Proponowane i przeprowadzone przez Sekretarza Generalnego zmiany dotyczy³y
g³ównie struktury i nie podejmowa³y szerzej kwestii reformy instytucjonalnej ONZ,
zmiany w sk³adzie i zasadach funkcjonowania organów g³ównych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz