Wykład - formy państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - formy państwa - strona 1 Wykład - formy państwa - strona 2 Wykład - formy państwa - strona 3

Fragment notatki:

FORMA PAŃSTWA Forma państwa ma odpowiadać na pytanie jak jest sprawowana władza w danym państwie. Już w starożytności wyróżniano np.: monarchię, tyranię, ustrój demokratyczny, ustrój arystokratyczny, przyjmując zwykle za kryterium liczbę osób sprawujących władzę lub sposób sprawowania władzy. We współczesnym świecie zachował się podział państw na monarchie, które mogą być absolutne lub konstytucyjne, mogą też być dziedziczne lub elekcyjne i republiki. W monarchii władza należy do króla, a w republice władza jest wybierana i należy do szerszego kręgu osób. Chcąc odpowiedzieć na pytanie jak jest sprawowana władza w danym państwie należy przeanalizować trzy elementy składające się na formę państwa: formę rządu strukturę administracyjno - terytorialną reżim polityczny Forma rządu ma odpowiadać na pytanie jakie są najważniejsze organy w danym państwie i jak układają się stosunki między nimi. Forma rządu zwykle znajduje swoje odzwierciedlenie w normach prawnych, głównie w normach prawnych, które znajdują się w konstytucji danego państwa. Biorąc pod uwagę formę rządu można wyróżnić następujące systemy sprawowania władzy w świecie: system parlamentarno - gabinetowy, zwany inaczej systemem równowagi legislatywy i egzekutywy system prezydencki, zwany inaczej systemem rozdziału egzekutywy i legislatywy system konwentu, zwany inaczej systemem przewagi legislatywy nad egzekutywą system totalitarny System parlamentarno - gabinetowy: (Włochy, Niemcy, Austria, Polska, Benelux) Ojczyzną systemu parlamentarno - gabinetowego jest Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii występuje parlament, który składa się z dwóch izb: Izby Gmin i Izby Lordów. Rzeczywista władza jest ulokowana w Izbie Gmin. Izba Lordów na dzień dzisiejszy nie ma realnej władzy, ma znaczenie historyczne, chociaż zachowała niektóre kompetencje sądowe. W Izbie Gmin gabinet zawsze tworzy ta partia, która wygrała wybory, a premierem zostaje zawsze lider partii, która wygrała wybory. W parlamencie brytyjskim liczą się tylko dwie partie: Partia Pracy i Partia Konserwatywna, na przemian sprawują władzę. W Izbie Gmin pasuje ścisła dyscyplina partyjna. Władza wykonawcza należy do rządu. W Wielkiej Brytanii istniej też tzw. civil service (służba cywilna), czyli warstwa urzędników, która realizuje na bieżąco politykę państwową. Królowa nie jest politycznie ani prawnie odpowiedzialna. Odpowiedzialność polityczna wiąże się z brakiem realizacji założeń politycznych danej partii i najczęściej odpowiedzialność polityczna polega na zdjęciu ze stanowiska. Królowa może abdykować ale nie może zostać usunięta ze stanowiska. Odpowiedzialność prawna jest to odpowiedzialność za naruszenie prawa, gdzie występują sankcje prawne przewidziane przez prawo. Królowa nie jest odpowiedzialna prawnie, gdyż istnieje stara zasada „król nie może czynić źle” . Formalnie królowa brytyjska może wydawać akty prawotwórcze (potrzebna jest do tego kontrasygnata premiera lub odpowiedniego ministra) i mianować premiera jednak nie czyni tego dowolnie.

(…)

… lat. Prezydent kumuluje 3 istotne funkcje: jest głową państwa, szefem rządu i naczelnym dowódcą sił zbrojnych. W USA nie ma rządu w europejskim znaczeniu tego słowa. Funkcje ministrów pełnią tzw. sekretarze stanu. Sekretarze stanu są bezpośrednio odpowiedzialni przed prezydentem. Prezydent w każdym momencie może odwołać sekretarza stanu z pełnionego stanowiska. W systemie prezydenckim dużą rolę odgrywają…
… występują niezależne i niezawisłe sądy. Są to sądy federalne i sądy stanowe. Sądy w USA mają bardzo istotną kompetencję, ponieważ mogą orzekać o zgodności ustawy z konstytucją (w USA nie ma jednego sądu konstytucyjnego). System konwentu: Na dzień dzisiejszy system konwentu występuje w Szwajcarii. Historycznie rzecz biorąc system konwentu wywodzi się z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Istota…
…, czy jest konfederacją, czy jest państwem unitarnym. Analiza struktury administracyjno - terytorialnej winna odpowiadać na pytanie czy dane państwo jest państwem scentralizowanym czy zdecentralizowanym. Państwo federacyjne (inaczej państwo związkowe) jest to takie państwo, w skład którego wchodzą jednostki wykazujące cechy odrębnej państwowości. Te jednostki mogą nosić nazwy np.: stany (w USA), republiki (w byłym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz