Wykład 2 z etyki pracy socjologa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 z etyki pracy socjologa - strona 1 Wykład 2 z etyki pracy socjologa - strona 2 Wykład 2 z etyki pracy socjologa - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron.
Wykład 2 (12.03)
Zasady konstruowania wstępu:
motywy i racje podjęcia danego tematu
problem badawczy
cel pracy
hipoteza
zakres pracy
metody, techniki i narzędzia badawcze
struktura pracy
Elementy konstytutywne wstępu:
Ogólne wprowadzenie do obszaru problemowego pracy (podprowadzenie pod temat)
Ogólna prezentacja dotychczasowych badań z danej dziedziny i ich wyniku
Prezentacja własnego przedsięwzięcia badawczego
Prezentacja własnego przedsięwzięcia badawczego:
Motywy podjęcia tematu (obiektywne i subiektywne)
Problem badawczy (pytania rozstrzygnięcia (czy?), pytania dopełnienia)
Cele pracy (opisowy, wyjaśniający, przewidujący, instrumentalny)
Hipotezy (podstawowe, uszczegóławiające)
Zakres pracy (podmiotowy, rzeczowo - materialny, przestrzenno - terytorialny, czasowy)
Metody, techniki i narzędzia badawcze
Charakterystyka struktury pracy
Zasady konstruowania zakończenia:
Rolą zakończenia jest zwięzłe ustosunkowanie się autora do zamierzeń przedstawionych na wstępie pracy w świetle uzyskanych wyników badań. Zakończenie nie może stanowić streszczenia pracy, ani nawet syntetycznego zestawienia tego, o czym była mowa w poszczególnych rozdziałach. Zdania należy formułować głównie w czasie przeszłym.
Struktura:
- szczegółowe, ale maksymalnie zwięzłe ustosunkowanie się do postawionych hipotez w świetle uzyskanych w trakcie badań danych
- omówienie występujących w trakcie prowadzonych badań trudności, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, ale tylko tych o charakterze naukowym - należy odważnie przyznać się do błędów i niedoskonałości; pokora obok zaciekawienia naukowego jest ceniona.
- stworzenie perspektywy nowych badań - stanowi szczególną wartość i świadczy o wysokim poziomie kultury umysłowej autora.
Elementy konstytutywne zakończenia:
Odpowiedź na postawione we wstępie pytania problemowe
Omówienie trudności
Perspektywa nowych badań
Układ rozdziału:
Każdy rozdział powinien być logicznie powiązany z resztą pracy, a jego treść powinna logicznie wynikać z treści poprzedniego i implikować porządek refleksji następnego.
Rozdziały powinny być zbliżone do siebie pod względem objętości. W pracy powinny znaleźć się co najmniej 3 rozdziały, ale nie więcej niż 5.
Każdy rozdział powinien posiadać swoją strukturę, formalny układ treści.
Na początku każdego rozdziału należy scharakteryzować logikę zastosowanego układu treści w jego obrębie i wstępnie przedstawić problematykę kolejnych.
Rozdział powinien być ustosunkowaniem się do określonej części postawionego we wstępie problemu badawczego.


(…)

recenzja promotora i korekta pracy
Przypisy:
- stanowią informację, że autor odwołuje się do konkretnych materiałów źródłowych i opracowań
- przywołanie cudzych myśli w oryginalnym brzmieniu lub parafrazowanie ich bez udokumentowania tego w formie przypisu stanowi naruszenie prawa
- stanowią nieodzowny warunek pracy naukowej
- na ogół na dole strony, lub w odpowiedniej formie w tekście
- należy stosować zasadę konsekwencji
Rodzaje przypisów - kryterium funkcji i celu:
Przypis źródłowy zwykły - cytat w cudzysłowie - P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 17
Przypis źródłowy rozszerzony - P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 17. Zdaniem autora wiedzę o społeczeństwie artykułuje również sztuka, bowiem domniemanym tematem sztuki jest los człowieka. Tamże…
… przywoływania adresów bibliograficznych i innych źródeł, z których czerpie autor
Zasada ścisłości - precyzyjne zdefiniowanie kluczowych dla pracy pojęć, terminów i konsekwentne ich stosowanie
Zasada oszczędności słowa i jasności wywodu - unikanie powtórzeń i rozwlekłości oraz niepotrzebnych zawiłości
- pierwszorzędną funkcją języka jest przekaz informacji
- zalecaną formą wyrażania myśli w pracy naukowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz