Wygaśnięcie mandatu wójta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie mandatu wójta - strona 1

Fragment notatki:

WYGAŚNIĘCIE MANDATU WÓJTA . Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta reguluje przypadki, w których wygasa mandat wójta. Należą do nich m.in.: 1) odmowa złożenia ślubowania, 2) pisemne zrzeczenie się mandatu, 3) utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów, 4) naruszenie ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gosp., 5) orzeczenie trwałej niezdolności do pracy, 6) śmierć, 7) odwołanie w drodze ref. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach okr. w pkt 1-6 stwierdza RG, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Wójta może odwołać Prezes RM jeżeli wójt dopuszcza się powtarzającego naruszenia konst. lub ustaw. Wówczas wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń. Jeżeli wezwanie nie odniesie skutku, wojewoda występuje do Prezesa RM o odwołanie wójta.
57.ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA . Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1. wykonuje uchwały RG, 2. wykonuje zadania spoczywające na gminie (z mocy prawa). Niektóre z zadań wymagają uprzedniego umocowania. Art.30 ust.2 ustawy o s. g. wylicza przykładowe zadania wójta: 1) przygotowywanie projektów uchwał RG, 2) przygotowywanie projektu budżetu, 3) określa sposób wykonywania uchwał RG, 4) gospodaruje mieniem komunalnym, 5) wykonuje budżet, 6) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jedn. org. Dodatkowo wójt posiada kompetencje do: 1) kierowania bieżącymi sprawami gminy, 2) reprezentuje gminę na zewnątrz, 3) opracowuje plan ochrony przed powodzią, 4) ogłasza i odwołuje alarm i pogotowie przeciwpowodziowe, 5) może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych jakimś niebezpieczeństwem dla życia ludzi lub mienia, 6) w syt. nadzwyczajnych ma uprawnienie do stanowienia przepisów porządkowych w drodze zarządzenia, w sprawach nie cierpiących zwłoki, 7) ustawa o s.g. ustanowiła domniemanie kompetencji do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu adm. publ. na rzecz wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 8) zadania i kompetencje zarządu gminy, jak i zadania i kompetencje przewodniczącego tego zarządu są obecnie kompetencjami i zadaniami wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
58.ZASTĘPCY WÓJTA I URZĄD GMINY . W celu usprawnienia pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ustawa o s. g. Przewiduje możliwość powoływania przez w/w zastępców. Liczba zastępców uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy. Może być 1-4 zastępców. „Wójt w drodze zarządzenia powołuje lub odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.” Takie sformułowanie przepisu wg dr Rączki nie nakłada na wójta obowiązku powołania przez niego zastępców. W doktrynie dominuje jednak pogląd, że jest to obowiązek wójta, jednak przepisy nie wskazują konsekwencji, gdy wójt nie powoła swego zastępcy. Zastępcy są ściśle powiązani z osobą wójta. W związku z czym wygaśnięcie jego mandatu jest równoznaczne z ich odwołaniem. Urząd gminy jest formą obligatoryjną, nie jest organem gminy, ale aparatem pomocniczym umożliwiającym wykonywanie zadań i pełnienie określonych funkcji. Urząd gminy to zespół środków materialnych i osobowych służących do wykonywania kompetencji i zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Funkcjonowanie UG ustala regulamin organizacyjny, który jest nadawany przez wójta w drodze zarządzenia. Urzędem co do zasady kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta.


(…)

…. Organizację i zakres działania jedn. pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.
61.SOŁECTWA I ICH ORGANY. W sołectwie funkcjonują dwa organy: zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką. W skład zebrania wiejskiego wchodzą wszyscy mieszkańcy uprawnieni do głosowania. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezp…
…: stanowiącą i kontrolną. RP stanowi prawo. Tą funkcję wykonuje poprzez uchwały. Uchwały RP co do zasady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym. RP kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jedn. organizacyjnych.
65.RADA POWIATU- KOMPETENCJE. W zakresie zadań powiatu RP korzysta z domniemania kompetencji w zakresie sprawowania…
…. pomocniczych w postaci sołectw, dzielnic miejskich, osiedli i innych jest pozostawione do decyzji rad gmin. Gmina sama decyduje o tym, czy tworzy się jedn. pomocnicze, a jeśli tak- to o jakim obszarze i ile. Na wsi jednostki te noszą nazwę sołectw, a w mieście- dzielnic i osiedli bądź inne nazwy. Jedn. pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Nie cała gmina musi być podzielona na jedn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz