Wybory - istota i zasady

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybory - istota i zasady - strona 1

Fragment notatki:


Kolokwium w Wielką Środę (31 marca). Wybory zarządza marszałek 90 dni przed upływem kadencji Prezydenta. Wcześniej może zarządzić w przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta (kiedy nie może sprawować swojej funkcji, pozbawienie osoby piastującej urząd funkcji, orzeczenie przez Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 głosów uznające Prezydenta za trwale niezdolnego do pełnienia swoich funkcji, uprawomocnienie się wyroku Trybunały Stanu za delikt konstytucyjny albo przestępstwa lub wykroczenia), śmierci lub zrzeczenia się urzędu przez prezydenta (Narutowicz zastrzelony, Wojciechowski i Jaruzelski zrzeczenie się urzędu prezydenta). Trybunał może wydać postanowienie, że prezydent jest czasowo niezdolny do pełnienia funkcji (choroba, zaginięcie). Wystąpić do Trybunału o stwierdzenie czasowej niezdolności, może tylko marszałek. Prezydent może przekazać kompetencje Marszałkowi, jednak nie może on skrócić kadencji sejmu, ani zgłaszać weta. Kandydatem może być każdy obywatel, który ukończył 35 lat najpóźniej w dniu wyborów. Musi uzyskać poparcie, co najmniej 100 tysięcy obywateli. Kwestie finansowanie reguluje jeszcze Ustawa o ordynacji wyborczej do sejmu i senatu. Kandydat może sam finansować swoją kampanię wyborczą. Partia nie może zgłaszać kandydatów, lecz to obywatele muszą go zgłosić. Prezydenci elekci, wypisują się z partii do której należy. By zostać prezydentem, trzeba wygrać bezwzględną większością głosów. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów wymaganej liczby głosów, odbywa się drugie głosowanie. Ogłoszenie oficjalnych wyników, nie oznacza od razu objęcia przez prezydenta elekta stanowiska. Następuje to dopiero w momencie, kiedy Prezydent złoży ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym.
Funkcje prezydenta: - funkcje są to role ustrojowe jakie konstytucja przypisuje organowi państwowemu. Funkcje nie są tożsame z uprawnieniami i kompetencjami, to znaczy, że funkcje wyłączenie określają cechy danego organu. Sama funkcja nie implikuje posiadania środków władczych. - kompetencja oznacza obowiązek dokonania określonych czynności władczych
- uprawnienie to możność a nie obowiązek dokonania określonej czynności władczej
- czynność władcza to taka czynność, która wywołuje skutki prawne po stronie innego podmiotu
Prezydent jako głowa państwa - czynnością władczą prezydenta może być nadanie obywatelstwa lub zgoda na jego zrzeczenie się, stosowanie prawa łaski (prezydent daruje skazanemu wykonywanie kary pozbawienia wolności) - aby zostać obywatelem należy zamieszkiwać w Polsce, przez okres co najmniej 10 lat, posiadać kartę stałego pobytu, wtedy nabywa się prawo do złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa. Jeżeli

(…)

… poza granice kraju. - mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów(marynarka wojenna, siły lądowe i powietrzne) Sił Zbrojnych na czas określony.
- na czas wojny może powoływać i odwoływać Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Prezydent jako strażnik konstytucji
- może wnioskować do Trybunały Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej i represyjnej
- po otrzymaniu orzeczenia z trybunału konstytucyjnego w sprawie ustawy, podpisuje ustawę, jeżeli jest zgodna z konstytucją i nie może skierować po podpisaniu ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny
- podpisuje ustawy
- weto, zwraca ustawę do ponownego rozpatrzenia przez sejm (nie może wetować ustawy o prowizorium budżetowym, o budżecie i o zmianie konstytucji)
- inicjatywa ustawodawcza ( np. ustawy o stanach nadzwyczajnych to projekty…
…. - Nie można się odwoływać od dymisji ministrów. - Złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa można złożyć do wojewody, zamiast pisać do Kancelarii Prezydenta. - Prezydent nadaje ordery i odznaczenia. Order jest wyróżnieniem wyższej klasy. - zwracanie się z orędziem do narodu, sejmu i do senatu lub Zgromadzenia Narodowego. Nad orędziem prezydenta nie można głosować.
- nadawanie tytułów profesora
- minowanie Społecznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz