Wstęp: Funkcja turystyczna muzeum zamkowego w Pszczynie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp: Funkcja turystyczna muzeum zamkowego w Pszczynie - strona 1

Fragment notatki:


1. Wstęp „W dolinie rzeki Pszczynki, na Równinie Pszczyńskiej leży jedno z najpiękniejszych miast województwa śląskiego. Pszczyna- miasto o prawie 700-letniej historii od wieków jest stolicą bogatej w tradycję i zabytki Ziemi Pszczyńskiej. Położenie na przecięciu tras Oświęcim- Rybnik i Katowice- Bielsko- Cieszyn czyni z Pszczyny ważny węzeł komunikacyjny. Miasto jest także siedzibą gminy i powiatu oraz centrum handlowym i usługowym dla całego regionu. Dobrze zachowany, średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta, piękny rynek oraz liczne zabytki architektury XVIII- XIX- wiecznej nadają Pszczynie nastrojowy, kameralny charakter” .
Ryc. 1. Plan centrum Pszczyny.
Źródło: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej. „Niezwykłe wrażenie robi zamek książęcy, funkcjonujący dziś jako Muzeum Zamkowe, położony w otoczeniu malowniczego 150- hektarowego parku krajobrazowego” , który będzie przedmiotem analizy niniejszej pracy. Głównym celem tego opracowania jest przedstawienie sposobów realizacji funkcji turystycznej Muzeum Zamkowego w Pszczynie, jak również ukazanie potencjalnych możliwości dalszego rozwoju turystycznego tej placówki kulturalnej. W tym miejscu należy odwołać się do definicji funkcji turystycznej, przez którą rozumie się „wszelką działalność społeczno- ekonomiczną muzeum, skierowaną na obsługę turystów, z której wynika jego zdolność do zaspokajania określonych potrzeb turystycznych” . Ważnym aspektem pracy jest przyporządkowanie analizowanego obiektu do odpowiedniej grupy zasobów turystycznych oraz przytoczenie definicji normatywnej muzeum. I tak Muzeum Zamkowe w Pszczynie zaklasyfikowane jest do kategorii muzeów sztuki i zbiorów artystycznych, które to wchodzą w skład pojemniejszego pojęcia, jakim są walory antropogeniczne (inaczej kulturowe)- tu należą „obiekty materialne oraz elementy ściśle związane z życiem, pracą oraz działalnością człowieka i przez niego wytworzone w procesie historycznego rozwoju, stanowiące przedmiot powszechnego zainteresowania turystów w skali ogólnokrajowej” . Natomiast według definicji normatywnej muzeum to „jednostka organizacyjna nie nastawiona na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów” .
Przedstawienie krótkiej historii Muzeum Zamkowego oraz podstawowej i komplementarnej oferty turystycznej w postaci prezentacji najznakomitszych pomieszczeń i apartamentów zostało dokonane w oparciu o liczne pisane źródła literackie, wśród których należy wymienić opracowania monograficzne oraz przewodniki i broszury turystyczne. Z kolei analiza ruchu turystycznego w ostatnim dziesięcioleciu została wykonana w oparciu o dane dotyczące turystów odwiedzających Muzeum Zamkowe otrzymane podczas trzech wywiadów przeprowadzonych z pracownikami Działu Upowszechniania i Marketingu.


(…)

…=com_content&task=view&id=201&Itemid=255
Kurek W., Faracik R., Mika M., Pawlusiński R., Pitrus E., Ptaszycka- Jackowska D., 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 40.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 111, 126.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach; Dz. U. 1997 r. Nr 5 poz. 24.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz