Wstęp do prawoznastwa - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznastwa - wykład 13 - strona 1 Wstęp do prawoznastwa - wykład 13 - strona 2 Wstęp do prawoznastwa - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek prawny 1. Pojęcie: - stosunek prawny jest to stosunek społeczny uregulowany przez normy prawne
może przybrać formę:
stosunku faktycznego
uświadamiany sobie przez strony
np. zawarcie jakiejś umowy, mandat za przekroczenie prędkości
stosunku czysto normatywnego (tetycznego)
nieuświadamiany sobie przez strony
powstaje niejako automatycznie bez udziału ich woli już z chwilą zaistnienia określonych faktów prawnych
np. zostanie spadkobiercą nie wiedząc o tym, „nieświadome” przekroczenie prędkości fakt,, że nie wiemy o treści obowiązku (przepisu) nie zwalnia nas od odpowiedzialności (ignoratntia iuris nocet, non excusat) może mieć charakter:
dwustronny (małżeństwo)
wielostronny (spółka składająca się z kilku partnerów)
- elementy stosunku prawnego:
fakty prawne
podmioty stosunku prawnego
jego przedmiot
treść stosunku prawnego
2. Fakty prawne: - faktem prawnym (F) jest każde zdarzenie, które powoduje powstanie, ustanie lub zmianę treści stosunku prawnego
każde takie zdarzenie, które wywołuje jakieś skutki prawne
- pojęcie stosunku prawnego, także faktów prawnych jest kategorią do której odwołuje się przede wszystkim prawo cywilne - schemat typów faktów prawnych (str. 226)
(Z) zdarzenia prawne nie zależą od woli człowieka (np. urodzenie się człowieka, śmierć, klęska żywiołowa)
z chwilą urodzenia się człowiek nabywa zdolność prawną, z chwilą śmierci ją traci
(D) działania
zależą od woli człowieka (są ludzkimi zachowaniami)
obejmują:
działania (zapłacenie podatku, oddanie długu)
zaniechania (nieudzielanie pomocy, niezapłacenie podatku) - w sytuacji gdy się było do tego zobowiązanym
(C) czyny
działania, które nie zmierzają do wywołania skutków prawnych, ale je z mocy prawa wywołują
np. wykroczenie drogowe
(CZ) czyny zgodne z prawem nie każdy czyn zgodny z prawem jest faktem prawnym tylko te czyny, które wywołują skutki prawne
np. porzucenie rzeczy - skutkiem prawnym jest utrata własności
(CN) czyny niezgodne z prawem
przede wszystkim czyny niedozwolone (delikty cywilne, odpowiedzialność deliktowa, ex delicto ) w prawie cywilnym: w zasadzie każdy czyn wyrządzający szkodę
zwykle przesłanką odpowiedzialności za szkodę jest wina (umyślna lub nieumyślna)
stały wzrost znaczenia różnego typu odpowiedzialności obiektywnej, niezależnej od winy działającego:


(…)

… deliktowa, ex delicto)
w prawie cywilnym:
w zasadzie każdy czyn wyrządzający szkodę
zwykle przesłanką odpowiedzialności za szkodę jest wina (umyślna lub nieumyślna)
stały wzrost znaczenia różnego typu odpowiedzialności obiektywnej, niezależnej od winy działającego:
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (dowód braku winy nie zwalnia od odpowiedzialności) m.in.:
odpowiada samoistny posiadacz budowli za jej zawalenie się
prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład za szkody wyrządzone przez ich ruch
wyrządzenie szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktowa, ex contractu)
w prawie karnym:
podział na:
przestępstwa:
zbrodnie
każdy czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat lub karą surowszą
można popełnić wyłącznie z winy umyślnej…
… i obowiązków
nabywa się z chwilą urodzenia i traci w chwili śmierci
ma także dziecko poczęte (nasciturus), jednak prawa i zobowiązania majątkowe nabywa pod warunkiem, że urodzi się żywe
zdolność do czynności prawnych
zdolność do nabywania praw i obowiązków za pośrednictwem własnych działań
zależy od wieku osoby oraz tego, czy jest ona ubezwłasnowolniona
własność stopniowalna:
brak zdolności do czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz