Współczesne Systemy Polityczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 5110
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne Systemy Polityczne - strona 1 Współczesne Systemy Polityczne - strona 2 Współczesne Systemy Polityczne - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawierający wykłady ma 21 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka, władza, cechy władzy, władza polityczna, organizacja polityczna, instytucja polityczna, system polityczny, schemat ujęcia systemowego systemu politycznego, cechy determinujące, definicja w znaczeniu sensu largo, w znaczeniu sensu stricto, podsystem systemu politycznego, podsystem instytucjonalny, podsystem funkcjonalny, podsystem regulacyjny- normatywny, podsystem komunikacyjny, państwo w systemie politycznym, państwo jako organizacja polityczna, koncepcja teistyczna, św. Tomasz z Akwinu, koncepcja umowy społecznej, J.J. Rousseau, koncepcja podboju lub przemocy, L. Gumplowicz, koncepcja marksistowska, F. Engels, umowa społeczna, cztery wymiary państwa, wymiar logiczno-normatywny, wymiar psychologiczny, wymiar aksjologiczny, wymiar społeczno-historyczny, państwo jako organizacja suwerenna, państwo jako organizacja przymusowa, państwo jako organizacja terytorialna, funkcja państwa, typ państwa, forma państwa, federalne struktury państwa, państwa jednolite, reżim demokratyczny, reżim autorytarny i totalitarny, partie i systemy partyjne, etapy formułowania partii politycznej, typologia partii politycznych, partie konserwatywne, partie chrześcijańskie (demokratyczne), partie liberalne, partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne, partie komunistyczne, partie chłopskie, partie regionalne, partie skrajnie prawicowe, partie ekologiczne, funkcje partii politycznych, system partyjny, zasady państwa demokratycznego, zasada suwerenności narodu (zwierzchnictwa narodu/ludzi), zasada reprezentacji narodu (przedstawicielstwa narodu), zasada podziału władzy (trójpodziału), zasada pluralizmu politycznego, zasada demokratycznego państwa prawnego, model anglosaski, model germański, system parlamentarno-gabinetowy.

WSP wykład 1 20.02.2008
Egzamin: Test + książka do przeczytania ( 5pytan w teście z lektury)
1.Polityka
2.Władza i władza polityczna
3.Ogranizacja polityczna i system polityczny
POLITYKA- to działalność polityczna; to dążenie do zdobycia i poszerzenia władzy, do wywierania nacisku na władzę( podejście dynamiczne)
WŁADZA-to stosunek pewnego typu relacji, (źródło wikipedia)- to stosunek społeczny zachodzący między jednostkami społecznymi lub grupami społecznymi, w którym jedna ze stron tego stosunku ma możliwość w sposób trwały i uprawniony narzucania własnej woli drugiej stronie, nawet pomimo jej oporu, i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; tak pojęte stosunki władzy występują w każdej grupie społecznej, w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Ważne jest, że władza istnieje także wtedy, gdy możliwość ta nie jest realizowana. Z relacjami władzy i podporządkowania mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie istnieje podział na przełożonych i podwładnych.
CECHY WŁADZY:
przynajmniej dwa podmioty
polecenia i rozkazy tego, który sprawuje władzę
posłuch, podporządkowanie
istnieją normy, które określają że jedna ze stron wydaje polecenia, relacje miedzy osobą posiadającą władzę a podwładnym- osoba podporządkowaną
WLADZA POLITYCZNA:
dwa podmioty zbiorowe, które charakteryzują się wspólnymi interesami społecznymi, które nie mogą być rozwiązane na zasadzie consensusu
zorganizowany przymus
...
ORGANIZACJA POLITYCZNA- sformalizowana grupa ludzi, której celem jest sprawowanie władzy i wywieranie nacisku na władzę
przykłady:
partie
grupy interesów
państwo (najwazniejsza organizacja polityczna)
INSTYTUCJA POLITYCZNA- mechanizm dochodzenia do władzy lub

(…)

…, -podział władzy państwowej miedzy związki a o ile nie jest delegowana na organy wspólnoty części skladowe
Przykłady: Szwajcaria 1803-43 Przykłady: Szwajcaria od 1848-najbardziej Związek Niemiecki 1815-66 klasyczna federacja
USA 1778-87 RFN
USA od 1787 PAŃSTWA JEDNOLITE
Administracja decentralizacyjna Centralizacja
-najwazniejsze decyzje ma wladza panstwowa -centralne zarządzanie Niemcy (1935-45…
… kształtowania opinii i kultury politycznej obywateli.
W państwach demokratycznych nie istnieją systemy partii homogenicznych.
Istnieją:
Ø System dwupartyjny-może działać dużo partii, ale tylko dwie maja realne szanse na zdobycie władzy, np. w USA i WB. Jest wzmacniany przez mechanizm wyborczy- wybory w okręgach jednomandatowych. W WB ponad 600 okręgów i każdy z nich ma jeden mandat -nie ma tam podziału…
… tylko to, co mu kazano. Idea mandatu imperatywnego:
ü Wola narodu wyrażana poprzez instrukcje
ü Reprezentant może być odwołany ü Reprezentant jest przedstawicielem swoich wyborców a nie ludu.
o W Europie zachodniej- mandat wolny-jest podstawa dzisiejszego państwa demokratycznego
ü Przedstawiciel jest przedstawicielem narodu a nie swoich wyborców
ü Nie może być odwołany w trakcie wypelaniania mandatu
ü Reprezentuje wolę…
… okresów historycznych, od Wielkiej Karty Wolności 1215r. do Izby Lordów-1999r. i Ustawy o Parlamencie-1940r.
Ø Prawo precedensowe- orzeczenia sądowe regulujące ważne problemy z zakresu prawa państwowego
Ø Konstytucyjne konwenanse i zwyczaje-normy prawa niepisanego powstałe w wyniku działania innych niż sądy organów państwowych
Ø Prace wybitnych prawników konstytucjonalistów
W WB występuje monarchia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz