Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomii - strona 1 Wprowadzenie do ekonomii - strona 2 Wprowadzenie do ekonomii - strona 3

Fragment notatki:


W1 - Wprowadzenie do ekonomii PLAN : Czym jest ekonomia? - przegląd definicji Podstawowe pojęcia ekonomiczne Mikroekonomia, makroekonomia Ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna Zasoby gospodarcze - ograniczoność zasobów gospodarczych, rzadkość Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji, środki produkcji i środki konsumpcji Racjonalność gospodarowania, rachunek ekonomiczny, użyteczność 1. Czym jest ekonomia? - przegląd definicji Dyscypliną naukową (królowa na uk) mającą około 200 la t. Jej narodziny związane są z opublikowaniem w 1776 r. przez Adama Smitha pionierskiej pracy z tej dziedziny pt.: ”Bogactwo Narodów” („The Wealth of Nations”). Ekonomia po grecku znaczy: „Oikos” - dom, „nomos” - prawo: wiedza o prawach rządzących gospodarstwem domowym. Od XVII w. upowszechnił się termin „ekonomia polityczna” (społeczna).
[R. Milewski].
Perspektywy definicyjne: 1. Ekonomia, to badanie tych działań , które (za pośrednictwem pieniądza lub bezpośrednio) wiążą się z transakcjami wymiany międz y ludźmi .
2. Ekonomia bada sposób wykorzystania przez ludzi ograniczonych zasobów (ziemia, praca, dobra kapitałowe, takie jak: wiedza techniczna, dobra produkcyjne, itp.) do wytwarzania różnych produktów i usług oraz sposób, w jaki dzielone są uzyskane ef ekty między poszczególnych członków społeczeństwa.
3. Ekonomia jest to nauka o społecznych prawach rządzących procesem produkcji i podziału (uproszczona definicja marksistowska).
4. Ekonomia jest to badanie bogactwa .
5. Ekonomia to nauka o sposobach doskonalenia społeczeństwa i tworzenia cywilizacji zgodnej z zasadami humanizmu .
6. Ekonomia to badanie decyzji , podejmowanych przez jednostki i społeczeństwa, które dotyczą zastosowania ograniczonych zasobów produkcyjnych o różnych możliwych zastosowaniac h do wytwarzania różnych produktów oraz przeznaczania wyprodukowanych dóbr na zaspokojenie potrzeb (bieżących lub przyszłych) poszczególnych osób i grup w społeczeństwie. Ekonomia analizuje nakłady i efekty związane z doskonaleniem metod wykorzystywania zasobów. 7. Ekonomia jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci, aby zaspokoić ich tyle ile jest w danej sytuacji możliwe.


(…)

… Ograniczoność zasobów jest podstawową przyczyną konieczności racjonalnego gospodarowania. Jego istotą jest dokonywaniem najbardziej korzystnych (optymalnych) wyborów przy podejmowaniu decyzji w zakresie celów społeczno-gospodarczych oraz środków i metod (sposobów) realizacji tych celów.
[R. Milewski]
Zasada racjonalnego gospodarowania (zasada gospodarności) - może być ujmowana dwojako:
jako zasada największego…
… produktu - izokwanty; Prawo malejących przychodów; Postęp techniczny; Przedsiębiorstwo, Podaż i popyt - koszty i utargi; Pojęcie kosztów produkcji; Klasyfikacja kosztów produkcji; Utarg przy konkurencji doskonałej i niedoskonałej; Utarg przeciętny i krańcowy; Maksymalizacja zysku. 5. Konkurencja niedoskonała
Charakterystyka modeli rynkowych; Struktura rynku od strony popytu; Oligopole i duopole…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz