Wnioskowanie statystyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnioskowanie statystyczne - strona 1 Wnioskowanie statystyczne - strona 2 Wnioskowanie statystyczne - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział X: Wnioskowanie statystyczne Ogólna charakterystyka indukcji statystycznej Indukcja statystyczna jest odmianą wnioskowania niededukcyjnego zawodnego, lecz w przeciwieństwie do pozostałych metod wnioskowania indukcja statystyczna umożliwia określenie prawdopodobieństwa wniosku.( badamy występowanie cech w zbiorowości dostępnej empirycznie ). Indukcja zupełna - czyli ta w której zbadaliśmy wszystkie przypadki jest szczególnym przypadkiem wnioskowania dedukcyjnego
Indukcja statystyczna - czyli ta w której badamy losowo wybraną część zbiorowości
Badanie losowe - istnieje wtedy gdy nie ma żadnej zależności pomiędzy cechą będącą podstawą poboru jednostki do próby a cechą, która jest przedmiotem badania.
Każda jednostka zbiorowości generalnej musi mieć dodatnie prawdopodobieństwo dostania się do próby.
Dla każdego zespołu jednostek zbiorowości można obliczyć prawdopodobieństwo dostania się do próby
Badania dzielimy na badania jednoetapowe i wieloetapowe ze wzgl. na to czy próbę pobieramy od razu czy w kolejnych losowaniach.
Indukcja statystyczna musi zawierać: Przesłanka = koniunkcja twierdzeń szczegółowych
Wniosek = twierdzenie uogólniające
Wymóg losowości
Prawdopodobieństwo prawdziwości uogólnienia
BADANIE SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI: Badanie Określenie badanej cechy Zidentyfikowanie tego co jest jednostką badanej zbiorowości Określenie zbiorowości Przyjęcie pewnej konwencji co do badanej cechy Cechy ilościowe - czyli takie które się zlicza Cechy jakościowe - czyli takie które się mierzy Pomiar - przyporządkowanie jednostkom zbiorowości statystycznej wielkości liczbowych dokonane z uwzględnieniem poziomu badanej cechy u tej zbiorowości. Cechą wspólną pomiarów jest to, że ich efektem jest wyznaczenie liczb Przeprowadzamy obserwację badanej zbiorowości pod kątem badanej cechy. Wynikiem tego pomiaru jest materiał statystyczny. [dokładny opis str. 207 dół]. Warunki , które powinien spełnić pomiar statystyczny Warunek równości - wtedy i tylko wtedy, gdy jednostkom zbiorowości, u których badana cecha występuje w równym natężeniu, przypisujemy równe wielkości liczbowe.(„równy - różny”) Warunek porządku - zakłada utrzymanie pomiędzy wynikami pomiaru relacji „większy - mniejszy” zachodzącej pod wzgl. badanej cechy pomiędzy jednostkami zbiorowości Warunek dodawania - wtedy, gdy jesteśmy w stanie niearbitralnie określić naturalny stan zerowy występowania badanej cechy oraz potrafimy uporządkować zbiorowość ze wzgl. na tę cechę w taki sposób by znalazła odbicie w tym uporządkowaniu odległość elementów od siebie oraz odległość od naturalnego początku układu

(…)

… przeciwnika.
Argumentum ad personam - zamiast dyskutować atakuje się personalnie przeciwnika
Argumentum ad baculum - groźba użycia przemocy
Argumentum ad crumenam - punktem odniesienia jest tu interes zgromadzonych
Argumentum ad misericodium - zamiast do racji merytorycznych, następuje odwołanie się do czynników mających wzbudzić litość.
Argumentum ad verecundiam - argument odwołujący się do nieścisłości…
… ze wzgl. na tę cechę w taki sposób by znalazła odbicie w tym uporządkowaniu odległość elementów od siebie oraz odległość od naturalnego początku układu
Skale pomiarowe
Skala nominalna - sprowadza się do przeprowadzenia podziału jednostek zbiorowości ze względu na mierzoną cechę i następnie na przypisaniu wszystkim jednostkom włączonym do jednego członu podziału takiej samej liczby(„równy - różny”)
Skala porządkowa - polega na przypisaniu elementom zbiorowości określonych rang ze wzgl. na posiadaną przez nie cechę w ten sposób aby zachowana została relacja „większy - mniejszy” Skala podziałowa - polega na przyjęciu celów pomiaru określonych jednostek pozwalających na określenie dystansu pomiędzy jednostkami zbiorowości pod wzgl. mierzonej cechy.(brak punktu zerowego => możliwe działania tylko dodawanie…
… tylko w wyniku badanych zdarzeń empirycznych polegających na badaniu częstości ich występowania. X i Y - zdarzenia (X <=> kiedy jest Y) m-częstość występowania X, n częstość występowania y P(X)=
lim
(
m
)
n
n→∞ Prawdopodobieństwo subiektywne - charakteryzuje się tym, że jeśli mamy dwa zdarzenia co do których nie wiemy, które jest bardziej prawdopodobne to przypisujemy im tę samą wartość
Prawdopodobieństwo…
… - cała reszta
Osnowa pytania - schemat odpowiedzi będący funkcją zdaniową(sugerowany w pytaniu?)
Zakres niewiadomej pytania - zakres możliwych odpowiedzi(prawdziwych lub nie)
Pozytywne założenie pytania - kiedy wśród odpowiedzi znajduje się przynajmniej jedno prawdziwe zdanie.
Negatywne założenie pytania - zakładamy, że w zbiorze możliwych odpowiedzi znajduje się przynajmniej jedno zdanie fałszywe.
Pytanie…
… logiczne - odnosi się nie do zdarzeń lecz do zdań (str. 216)
Rozdział XI: Przekazywanie myśli
Pytania i odpowiedzi
Pytanie składa się:
Partykuły pytanej(niekoniecznie)
Zdanie w sensie logicznym
Znak zapytania
Logika pytań = Logika erotetyczna Pytania dzielimy na:
Otwarte i zamknięte:
Pytania zamknięte - to te w których sugerujemy schemat odpowiedzi (np. Ilu jest posłów sejmie RP? W sejmie RP jest n Posłów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz